Sub_Class with id 258 does not exist
Луганська обласна військово-цивільна адміністрація (стара версія)Діяльність ОДАВійськово-цивільна адміністраціяДепартаменти та управлінняУправління містобудування та архітектури УправлінняПоложення
Луганська обласна державна адміністрація
| |


ГоловнаЛист адміністратору Веб-сервераКарта сайту

ОпитуванняОпитування
Дитяча гаряча лінія

Сьогодні: четвер, 25 липня 2024
Луганська обласна військово-цивільна адміністрація (стара версія)Діяльність ОДАВійськово-цивільна адміністраціяДепартаменти та управлінняУправління містобудування та архітектури Управління
 
Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної

держадміністрації – керівника обласної

військово-цивільної адміністрації

07 листопада 2016 р. №    638

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО УПРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

(нова редакція)

1. УПРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі – Управління) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, яка відповідно до Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» набула статусу обласної військово-цивільної адміністрації, утворюється головою обласної державної адміністрації – керівником обласної військово-цивільної адміністрації (далі – голова) і в межах області забезпечує виконання покладених на нього завдань.

2. Управління підпорядковується голові, підзвітне та підконтрольне Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіону та інших центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сфері містобудування та архітектури, іншими актами законодавства, розпорядженнями голови, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями Управління є:

1) забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території області;

2) аналіз стану містобудування на території області, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;

3) координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території області, поліпшення їх архітектурного вигляду;

4) забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією.

5.Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством;

4) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

6) розробляє проекти розпоряджень голови, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань містобудування та архітектури;

7) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

8) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

9) бере участь у підготовці звітів голови;

10) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові, Мінрегіону та іншим державним органам відповідно до компетенції;

11) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції;

12) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах повноважень;

13) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

14) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів міських, селищних, сільських рад;

15) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління;

16) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

17) забезпечує у межах повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

18) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

19) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

20) забезпечує захист персональних даних;

21) готує рішення щодо планування території на регіональному рівні;

22) здійснює повноваження у сфері містобудування та архітектури, а саме:

забезпечує контроль в установленому порядку за діяльністю виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань делегованих повноважень, передбачених підпунктом «б» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

аналізує стан та тенденції містобудування та архітектури на території області та вживає заходів щодо усунення недоліків;

вносить пропозиції до проекту обласного бюджету;

бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

організовує розроблення і подання на затвердження голові містобудівних програм;

організовує підготовку комплексних висновків щодо інвестиційних містобудівних програм;

готує пропозиції до програм економічного та соціального розвитку області і подає їх на затвердження голові;

готує пропозиції щодо розроблення, коригування показників, затвердження схеми планування території області;

враховує державні інтереси під час розроблення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях;

сприяє розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації для територій і населених пунктів області;

забезпечує додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил при реалізації затвердженої містобудівної документації;

розглядає пропозиції органів місцевого самоврядування стосовно встановлення та зміни меж населених пунктів області, готує висновки щодо їх затвердження в установленому законодавством порядку;

на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня у межах компетенції бере участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою області;

готує пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, у разі відсутності адміністративного району;

координує діяльність:

а) уповноважених органів містобудування та архітектури районних держадміністрацій, міст обласного значення з питань планування та забудови територій на місцевому рівні, методично забезпечує їх роботу;

б) суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території області, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

в) підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

забезпечує ведення містобудівного кадастру на обласному та районному рівнях, рівні обласного центру та міст обласного значення;

         здійснює моніторинг:

         а) реалізації схеми планування території області;

         б) стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях;

         в) забудови та іншого використання територій;

організовує проведення засідань архітектурно-містобудівної ради на регіональному рівні та архітектурних і містобудівних конкурсів в установленому порядку;

інформує населення про плани розміщення найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів;

сприяє узгодженню інтересів територіальних громад у разі виникнення розбіжностей при вирішенні питань планування територій на відповідному рівні;

сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах повноважень;

сприяє створенню та оновленню картографічної основи території області;

забезпечує виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;

сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури;

здійснює інші повноваження, визначені законодавством України.

6. Управління має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи облдержадміністрації у сфері містобудування та архітектури;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

7. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Управління у межах повноважень на виконання доручень Мінрегіону, розпоряджень голови видає накази, організовує і контролює їх виконання, проводить у разі потреби спільні наради з органами місцевого самоврядування та видає відповідні акти.

9. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою в установленому законодавством порядку та є головним архітектором області.

Начальник Управління має заступника – начальника відділу містобудування та архітектури, який призначається на посаду та звільняється з посади головою за поданням начальника Управління відповідно до чинного законодавства.

У разі відсутності начальника Управління його обов’язки виконує заступник начальника Управління – начальник відділу містобудування та архітектури, а у разі відсутності останнього – заступник начальника відділу містобудування та архітектури Управління.

10. Начальник Управління:

1) здійснює керівництво Управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Управлінні;

2) подає на затвердження голові Положення про Управління;

3) затверджує посадові інструкції працівників Управління та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу Управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління;

6) звітує перед головою про виконання покладених на Управління завдань і затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії облдержадміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії облдержадміністрації питань, що належать до компетенції Управління,та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси Управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, Мінрегіоном, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва облдержадміністрації;

11) видає у межах повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області;

12) подає на затвердження голові проекти кошторису та штатного розпису Управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою        кошторису Управління;

14) здійснює добір кадрів;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Управління;

16) призначає на посади та звільняє з посад в порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців підрозділу, присвоює їм ранги державних службовців, здійснює їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

17) приймає та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Управління, які не є державними службовцями, здійснює їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

18) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління;

19) забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

20) здійснює інші повноваження, визначені законом.

11. Накази начальника Управління, що суперечать Конституції України   та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою, Мінрегіоном, іншим центральним органом виконавчої влади.

12. З метою колегіального та професійного розгляду містобудівних та архітектурних рішень при Управлінні відповідно до Типового положення про архітектурно-містобудівні ради, затвердженого наказом Мінрегіону від 07.07.2011 № 108 та зареєстрованого Мін’юстом 22.07.2011 за № 903/19641, утворюється архітектурно-містобудівна рада, яка є дорадчим органом і діє на громадських засадах.

13. Для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, в Управлінні утворюється колегія у складі начальника Управління (голова колегії), його заступника (за посадою), інших відповідальних працівників Управління.

До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів облдержадміністрації, виконавчих органів місцевих рад, інших установ та організацій.

Склад колегії затверджується головою за поданням начальника Управління.

Рішення колегії впроваджуються наказами начальника Управління.

14. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Управління визначає голова у межах відповідних бюджетних призначень.

15. Штатний розпис та кошторис Управління затверджує голова за пропозиціями начальника Управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України    від 28.02.2002 № 228.

16. Управління є юридичною особою, утримується за рахунок загального та спеціального фондів державного бюджету, має самостійний баланс, рахунки в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Луганській області, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

17. У разі припинення Управління (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

Керівник апарату                                                                         І.М. КАЛІНІНА

             ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

« 25 »  травня 2016 р. №  295

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО УПРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

1. УПРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі - Управління) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, підпорядкованим  голові облдержадміністрації, а також підзвітним і підконтрольним  Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі – Мінрегіон).

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіону, розпорядженнями голови обласної держадміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Управління є:

забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території області;

аналіз стану містобудування на території області, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження  в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;

координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території області, поліпшення їх архітектурного вигляду;

забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією;

організація видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів.

4.Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством;

4) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5) аналізує стан та тенденції містобудування та архітектури на території області та вживає заходів щодо усунення недоліків;

6) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку області;

7) вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету;

8) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів  в межах визначеного кошторису;

9) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

10) розробляє проекти розпоряджень голови обласної держадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань містобудування та архітектури;

11) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

12) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної держадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

13) бере участь у підготовці звітів голови обласної держадміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної держадміністрації;

15) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

16) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

17) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

18) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

19) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої  є Управління;

20) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

21) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади у сфері містобудування та архітектури;

22) здійснює в межах компетенції Управління повноваження, делеговані облдержадміністрації обласною радою;

23) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

24) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

25) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

26) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

27) забезпечує захист персональних даних;

28) готує рішення щодо планування території на регіональному рівні;

29) організує розроблення і подання на затвердження обласної ради містобудівних програм;

30) організує підготовку комплексних висновків щодо інвестиційних містобудівних програм;

31) готує пропозиції:

до програм економічного та соціального розвитку області і подає їх на розгляд до обласної державної адміністрації;

щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території області;

32) здійснює моніторинг:

реалізації схеми планування території області;

стану розроблення, оновлення містобудівної документації  на регіональному та місцевому рівнях;

забудови та іншого використання територій;

33) визначає державні інтереси для їх врахування під час розроблення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях;

34) забезпечує додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил при реалізації затвердженої містобудівної документації;

35) сприяє розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації для територій і населених пунктів області;

36) розглядає пропозиції органів місцевого самоврядування стосовно встановлення та зміни меж населених пунктів області, готує висновки щодо їх затвердження в установленому законодавством порядку;

37) у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня, бере участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою області;

38) сприяє узгодженню інтересів територіальних громад у разі виникнення розбіжностей при вирішенні питань планування територій на відповідному рівні;

39) готує пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, у разі відсутності адміністративного району;

40) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;

41) забезпечує контроль в установленому порядку діяльності виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань делегованих повноважень, передбачених підпунктом «б» частини першої статті 31 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»;

42) координує діяльність:

уповноважених органів містобудування та архітектури районних держадміністрацій, міст обласного значення з питань планування та забудови територій на місцевому рівні, методичне і нормативне забезпечення їх роботи;

суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території області, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

43) співпрацює з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об’єктів містобудування;

44) інформує населення про плани розміщення найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів;

45) забезпечує ведення містобудівного кадастру на обласному та районному рівнях, рівні обласного центру та міст обласного значення;

46) сприяє створенню та оновленню картографічної основи території області;

47) забезпечує виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;

48) організує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

49) сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури;

50) виконує встановлені законодавством повноваження з питань розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів; 

51) здійснює інші передбачені законом повноваження.

5. Управління має право:

скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної держадміністрації у сфері містобудування та архітектури;

користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

6. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної держадміністрації за погодженням з Мінрегіоном в установленому законодавством порядку.

Начальник Управління за посадою є головним архітектором області.

Начальник Управління має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою обласної держадміністрації за поданням начальника Управління та погодженням з Мінрегіоном.

8. Начальник Управління:

1) здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Управлінні;

2) подає на затвердження голові обласної держадміністрації Положення про Управління;

3) затверджує посадові інструкції працівників Управління та розподіляє обов'язки між ними;

4) планує роботу Управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної держадміністрації;

5) вживає заходів з удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління;

6) звітує перед головою обласної держадміністрації про виконання покладених на Управління завдань і затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії обласної держадміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси Управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної держадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва обласної держадміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль  за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін'юсту;

12) подає на затвердження голови обласної держадміністрації проекти кошторису та штатного розпису Управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної держадміністрації кошторису Управління;

14) здійснює добір кадрів;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Управління;

16) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством, працівників Управління, здійснює їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать  до повноважень Управління;

18) забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

19) здійснює інші повноваження, визначені законом.

9. Накази начальника Управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної держадміністрації, Мінрегіоном.

10. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Управління визначає голова обласної держадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

11. Штатний розпис та кошторис Управління затверджує голова обласної держадміністрації за пропозиціями начальника Управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228.

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Управління, в Управлінні утворюється колегія у складі начальника Управління (голова колегії), його заступників (за посадою), інших відповідальних працівників Управління.

До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів обласної держадміністрації, виконавчих органів місцевих рад, інших установ та організацій.

Склад колегії затверджується головою обласної держадміністрації за поданням начальника Управління.

Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника Управління.

13. З метою колегіального та професійного розгляду містобудівних та архітектурних рішень при Управлінні, відповідно до Типового положення про архітектурно-містобудівні ради, затвердженого наказом Мінрегіону від 07.07.2011 № 108 та зареєстрованого у Мін’юсті 22.07.2011 за № 903/19641, утворюється архітектурно-містобудівна рада як дорадчий орган, що діє на громадських засадах.

14. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

                                                                Заступник голови - керівник апарату                                 І.М.КАЛІНІНА

||
Sub_Class with id 0 does not exist
Sub_Class with id 0 does not exist
Sub_Class with id 0 does not exist
Sub_Class with id 0 does not exist

Інші матеріали розділу Управління

© 2006-2013 Луганська обласна державна адміністрація
91016, Україна, м. Сєвєродонецьк, пр-т.Центральний, 59
Тел. (+38 0645) 70-50-85 , Тел./Факс (+38 0645) 70-50-86
У разі використання матеріалів сайту посилання на www.loga.gov.ua є обов'язковим.
Технічна підтримка: Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату
Лист адміністратору Веб-сервера