Регіональна цільова програма  зі створення містобудівного кадастру Луганської області на 2016-2018 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної

держадміністрації – керівника обласної

військово-цивільної адміністрації

____________________№___________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регіональна цільова програма зі створення містобудівного кадастру Луганської області

на 2016-2018 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

Сєвєродонецьк

2015 

Паспорт 
Регіональної цільової програми зі створення містобудівного кадастру
Луганської області на 2016-2018 роки
 
Підстава для розроблення: пункт 2 частини третьої статті 4 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації», Указ Президента України від 05.03.2015 № 123/2015 «Про утворення військово-цивільних адміністрацій», стаття 22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559 «Про містобудівний кадастр», від 25.05.2011 №556 «Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами».
 
1. Ініціатор розроблення Програми: управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації.
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми: розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 13.08.2015 № 350 «Про затвердження Плану заходів на 2016-2018 роки щодо реалізації Стратегії розвитку області до 2020 року».
3. Розробник Програми: управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації. 
4. Відповідальний виконавець Програми: управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації.
5. Учасники Програми: базові суб’єкти відповідно до пункту 13 Положення про містобудівний кадастр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559, які відповідають в межах повноважень за постачання інформаційних ресурсів для системи містобудівного кадастру.
6. Термін реалізації Програми: 2016 – 2018 роки.

7. Загальні обсяги фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього:    5 367,00 тис. грн;

у тому числі:

 • кошти обласного бюджету:   5 367,00 тис. грн.

І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Серед найважливіших проблем містобудівного розвитку можна зазначити такі:

- вдосконалення містобудівної бази, структури соціально-економічних комплексів;

- вдосконалення функціональної та архітектурно-планувальної структури населених пунктів області з урахуванням їх розвитку, як великої регіональної системи населених пунктів, посилення взаємодії міст з природними та зеленими зонами;

- поліпшення стану навколишнього середовища;

- зростання інвестиційної складової у містобудівних бюджетах.

Відсутність належного моніторингу містобудівних процесів стримує розвиток територій та приводить до нераціонального використання їх ресурсів.

Надзвичайна складність, а часто і суперечливість проблем розвитку населених пунктів області, не мають однозначного рішення, тому необхідність вибору оптимальної схеми вирішення стратегічних завдань, за умови нестабільності зовнішніх та внутрішніх факторів, потребує глибоких, всебічних обґрунтувань та оцінки наслідків прийняття містобудівних рішень.

Вирішення цього питання можливе завдяки створенню єдиної автоматизованої системи прийняття рішень і управління процесами їх реалізації, ядром якої  стане містобудівний кадастр області (містобудівний банк даних), як глобальний (інтегральний) інформаційний ресурс, в якому зосереджуватиметься інформація щодо містобудівної діяльності регіону, а саме:

 • єдина цифрова топографічна основа території на підставі топографічних карт і планово-картографічної основи державного земельного кадастру на відповідні території;
 •  межі адміністративно-територіальних одиниць на підставі даних державного земельного кадастру;
 •  схеми планування території області та окремих її частин з об'єктами регіонального значення за межами населених пунктів;
 •  результати моніторингу стану розроблення генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій (зонінгів) та детальних планів;
 •  інформаційні ресурси  галузевих  кадастрів  та  інформаційних систем з питань використання територій, екологічного, інженерно-геологічного, сейсмічного, гідрогеологічного та іншого районування території регіону на підставі даних, що надійшли з відповідних галузевих кадастрів та інформаційних систем;
 •  нормативно-правові акти у сфері містобудування, а також будівельні норми, державні стандарти і правила.

         Враховуючи необхідність пошарового накопичення та спільного аналізу різнохарактерних даних містобудівного кадастру, що мають конкретну територіальну локалізацію, цілком закономірно розглядати геоінформаційну технологію, як базову технологію створення і ведення містобудівного кадастру. На державному рівні має бути створена міжвідомча геоінформаційна система, що забезпечуватиме інформаційні потреби усіх галузей у сфері містобудування, яка одночасно стане складовою електронного урядування.

Для створення і функціонування системи містобудівного кадастру розробляються будівельні норми, державні стандарти і правила, технічні регламенти щодо виробництва інформаційних ресурсів, уніфікованої системи електронного документообігу, збереження та обміну кадастровими даними,  методики формування планувальних, дозвільних та інших кадастрових документів.

Положенням про містобудівний кадастр, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559 (далі – Положення), встановлений порядок ведення та структура містобудівного кадастру, надання інформації з містобудівного кадастру органам державного управління, місцевого самоврядування та іншим суб’єктам містобудівної діяльності. Порядком обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 556, визначена процедура взаємодії інформаційних систем.

На цей час на території області не створено єдиної інформаційно-правової системи регулювання використання території, внаслідок чого інформаційно-аналітичне забезпечення містобудівної діяльності, у тому числі організація ведення містобудівного кадастру в області, або має низький рівень  і не відповідає вимогам, встановленим чинним законодавством, або  не здійснюється взагалі.

Відповідно, не створено відкриті інформаційні ресурси містобудівного кадастру, що не забезпечує в повному обсязі ефективне управління розвитком території та раціональне використання земельних ресурсів для містобудівних потреб.

Таким чином, створення містобудівного кадастру потребує комплексного підходу та можливе лише за умови розроблення і реалізації відповідної регіональної цільової програми, що стане одним з визначальних факторів та каталізатором адміністративної реформи, трансформаційних перетворень у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування області, впровадження у містобудівній діяльності засад електронного урядування, а також суттєвого поліпшення їх взаємодії з користувачами, у тому числі з жителями області та інвесторами.

ІІ. Визначення мети Програми

Метою Програми є виконання вимог чинного законодавства та створення на базі сучасних геоінформаційних технологій містобудівного кадастру, як єдиної загальної системи зберігання і використання геопросторових даних, шляхом створення інформаційних продуктів та систем, а саме:

- єдиної системи геопросторових даних області;

- єдиної актуалізованої електронної карти області та банку даних інформаційної системи містобудівного кадастру;

- уніфікованої системи електронного документообігу містобудівної документації;

- повноцінної взаємодії єдиної інформаційно-телекомунікаційної системи містобудівної діяльності області, а також інформаційних ресурсів, які  у ній циркулюють;

- системи технічного захисту інформації, архівації та збереження даних; містобудівного моніторингу;

- системи моделювання, спостережень, оцінки, прогнозу стану і змін об'єктів містобудування та містобудівної ситуації на заданих територіях.

ІII. Аналіз факторів впливу на проблему та ресурсів для реалізації

 (SWOT-аналіз)

Сильні сторони (S)

Слабкі сторони (W)

- наявність нормативно-правових актів у сфері містобудування, а також

будівельних норм, державних стандартів

і правил;

- забезпечення прав та законних інтересів

фізичних і юридичних осіб,  у тому числі

правовласників земельних ділянок та

об’єктів будівництва на доступ до

публічної інформації;

- наявність результатів моніторингу стану

розроблення і реалізації генеральних

планів населених пунктів, планів

зонування територій (зонінгів) та

детальних планів територій;

- наявність матеріалів Держгеокадастру,

які необхідно внести до бази даних

містобудівного кадастру;    

- впровадження інформаційних

технологій в систему управління

територіями

- значний обсяг існуючої

інформації, який повинен бути

переведений в електронний

вигляд і систематизований на

принципах комплексності,

повноти та достовірності даних,

єдності правової, нормативної та

методичної баз;

- багаторівневість ведення

містобудівного кадастру та різна

підпорядкованість

Можливості (О)

Загрози (Т)

- участь у грантових проектах;

- фінансування заходів зі створення

геоінформаційної системи

містобудівного кадастру за рахунок

бюджетних коштів

 

- відсутність фінансування на

придбання та формування

матеріально-технічної бази та

програмно-технічних комплексів    

 

IV. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Сучасні зміни в економічних стосунках створюють відповідний територіальний світогляд на адекватну їм містобудівну політику в справі, що реалізується шляхом прийняття рішень щодо поліпшення містобудівної ситуації та розвитку й управління всіма видами територій.

Вихідні та базові матеріали, необхідні для розроблення та реалізації містобудівної та проектної документації, є значним та об’ємним інформаційним ресурсом, актуальність та достовірність яких суттєво впливає на якість і ефективність відповідних рішень.

Організація системи збору, обробки, зберігання, аналізу та взаємодії інформації містобудівного кадастру, своєчасного надання її суб’єктам  містобудування та іншим користувачам може відбуватися за декількома альтернативними варіантами:

1) продовження функціонування містобудівного кадастру з інформацією про містобудівну діяльність на паперових носіях;

2) створення єдиної інформаційної системи на базі сучасних геоінформаційних технологій, які забезпечують збереження і пошук необхідної інформації, яка «прив’язана» до конкретних об’єктів спеціально створюваної комп’ютерної (цифрової) карти території.

Перший варіант передбачає організацію системи збору, обробки, зберігання, аналізу та взаємодії інформації містобудівного кадастру на паперових носіях, що не потребує додаткового фінансування за рахунок обласного бюджету. Проте не дозволяє забезпечити своєчасне надання її суб’єктам містобудування та іншим користувачам для прийняття ефективних містобудівних та проектних рішень, через відсутність інформаційної взаємодії між архітектурним та галузевими кадастрами. На цей час користувачі містобудівної документації вимушені збирати вихідні дані окремо в кожному базовому суб’єкті, який відповідає за постачання інформаційних ресурсів для системи містобудівного кадастру.

Отже, цей процес потребує тривалого часу, у зв’язку із чим інформація може не збігатися, що призводить до неефективного використання території області, неможливості укладення відповідних договорів та недоотримання надходжень до бюджетів всіх рівнів.

Таким чином, зазначений варіант не є оптимальним.

Другий варіант передбачає створення єдиної інформаційної системи на базі сучасних геоінформаційних технологій, що потребує додаткового фінансування за рахунок обласного бюджету, тобто перехід до інформаційно-аналітичного забезпечення містобудівної діяльності, територіального планування і ефективного управління господарським комплексом області зі створенням центрального сховища даних і визначенням єдності організаційних, технічних, та технологічних принципів будування геоінформаційних підсистем різного рівня.

Зазначений ресурс може стати одним із визначальних факторів покращання взаємодії органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування з жителями області та інвесторами в сфері містобудування.

Оскільки інформація, що продуктується й використовується в процесі управління територією, переважно характеризується координатно-просторовою прив’язкою до планів населених пунктів області, то реалізація зазначеного варіанту сприятиме:

- формуванню єдиного інформаційного простору;

- створенню сукупності сумісних баз геопросторових даних, технологій їх ведення і використання, інформаційно-телекомунікаційних системних мереж, що функціонують на основі єдиних принципів і за загальними правилами, що забезпечить інформаційну взаємодію усіх суб’єктів системи управління, а також задоволення їх інформаційних потреб;

- забезпеченню інформаційної, комунікаційної й функціональної сумісності та взаємодії автоматизованих систем ведення галузевих кадастрів, інформаційних систем і реєстрів об’єктів на території області; виключенню дублювання робіт на формування й підтримку міських інформаційних ресурсів та заощадженню коштів обласного бюджету, що виділяються на ці роботи.

Такий підхід до створення містобудівного кадастру дозволить значно прискорити отримання суб’єктами містобудування та іншими користувачами вихідних та базових матеріалів, необхідних для розроблення та реалізації містобудівної та проектної документації, співставляти та оцінювати відповідні території за їх привабливістю, ефективністю використання, природно-екологічним станом, збереженню історико-архітектурних цінностей, за їх інвестиційним потенціалом та іншими показниками.

Таким чином, зазначений варіант є оптимальним та надасть можливість органам державної влади та органам місцевого самоврядування обґрунтовано формувати плани розвитку територій, функціонального їх використання, зонування територій та забезпечувати сталий розвиток територій області тощо.

Фінансування робіт щодо створення, формування та ведення містобудівного кадастру на регіональному рівні, визначених цією Програмою, здійснюється відповідно до пункту 35 Положення, за рахунок коштів обласного бюджету в межах наявних фінансових ресурсів, або за рахунок інших джерел, не заборонених законом.

Програма має плановий характер, її виконання перебуває у прямій залежності від обсягів видатків на розвиток містобудівного кадастру, які будуть передбачатися в обласному бюджеті на відповідний рік.

V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Відповідно до пункту 34 Положення, створення містобудівного кадастру включає вирішення таких основних завдань:

 - нормативне забезпечення функціонування містобудівного кадастру;

 - формування програмно-технічних комплексів містобудівного кадастру;

 - організацію робіт з інформаційного наповнення баз даних містобудівного кадастру;

 - формування інформаційно-комунікаційної системи обміну інформацією;

 - створення та функціонування в мережі Інтернет інформаційного порталу даних містобудівного кадастру

- кадрове забезпечення.

Відповідно до пункту 36 Положення, створення містобудівного кадастру здійснюється у два етапи.

Перший етап розрахований на 2016-2017 роки та включає:

у 2016 році:

 • проведення інвентаризації наявних матеріалів, дані яких передбачається ввести до містобудівного кадастру;
 • розробку нормативно-правової основи (положень, порядків, інструкцій, технічних вимог) для функціонування системи містобудівного кадастру;
 • розроблення технічного завдання на створення геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру;
 • придбання та встановлення апаратно-технічного комплексу та базового програмного забезпечення геоінформаційної системи;
 • розробка геопорталу містобудівного кадастру за стандартним шаблоном; створення інтернет-ресурсу;
 • формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру, каталогізація наявних матеріалів та введення в експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру.

у 2017 році:

 • розроблення уніфікованої системи електронного документообігу для кадастрового обліку та обміну кадастровими даними;
 • розробку процесів безперервної актуалізації даних містобудівного кадастру та організацію роботи аналітичної системи  містобудівного моніторингу;
 • розробку логіки та стандартизації бізнес-процесів обміну даними;

-  організацію системи захисту інформації та доступ до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру.

Другий етап розрахований на 2018 рік і включає:

 • удосконалення діяльності служби містобудівного кадастру;
 • встановлення комунікаційних каналів обміну інформацією  з розподіленими базами даних;
 • організацію робіт з планового введення інформації до баз даних містобудівного кадастру та формування і видачу на запит кадастрових документів та довідок;
 • розробку сервісно-орієнтованої геоінформаційної системи, розроблення методики моделювання містобудівних процесів та прогнозування містобудівного розвитку;
 • встановлення комунікаційних каналів обміну інформацією між розподіленими базами даних суб’єктів містобудівного кадастру на основі геопросторових сервісів;
 • експлуатацію геоінформаційної системи містобудівного кадастру і геопорталу містобудівного кадастру, введення інформаційних ресурсів містобудівного кадастру.

Організація навчальних курсів для користувачів та адміністраторів геоінформаційної системи містобудівного кадастру проводиться впродовж строку дії Програми (2016-2018 роки).

Забезпечення територій області актуалізованою містобудівною документацією, створення та функціонування Служби містобудівного кадастру Луганської області та її складових є основними напрямками діяльності, які сприятимуть досягненню поставленої мети шляхом виконання заходів і завдань Програми.

Основним результативним показником реалізації Програми є виконання її завдань та заходів, які визначені в додатку 1.

VI. Напрями діяльності та заходи Програми.

Напрями діяльності та заходи Програми, направлені на створення єдиної автоматизованої системи зберігання і використання геопросторових даних на базі сучасних геоінформаційних технологій, результатом якої є перехід від картографічного до геоінформаційного моделювання для задоволення інформаційних потреб у плануванні території та будівництві, підвищення якості й ефективності інформаційної підтримки прийняття управлінських рішень органами державної влади і органами місцевого самоврядування, управління процесами регіонального розвитку, забезпечення відкритого доступу громадян до містобудівної інформації в мережі геопорталів інфраструктури геопросторових даних, наведені у додатку 1 до Програми.

VIІ. Ресурсне забезпечення Програми.

Ресурсне забезпечення Програми (додаток 2 до Програми) передбачає фінансування заходів з обласного бюджету (або інших джерел)   в сумі 5 367,0 тис. грн, відповідно: 2016 рік - 1 738,0 тис. грн, 2017 рік -   2 889,0 тис. грн, 2018 рік – 740,0 тис. грн.

Обсяг фінансування заходів Програми визначається щороку при затвердженні обласного бюджету у Порядку, визначеному частиною 2    статті 85 Бюджетного кодексу України, за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду обласного бюджету за умови відсутності заборгованості обласного бюджету за захищеними статтями на будь-яку дату.

VIII. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації здійснює координацію та контроль за виконанням передбачених Програмою заходів, забезпечує висвітлення процесу реалізації Програми в

засобах масової інформації і двічі на рік впродовж 2016-2018 років, подає узагальнену інформацію про хід виконання Програми голові обласної державної адміністрації – керівнику військово-цивільної адміністрації, Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму обласної держадміністрації.

Базові суб’єкти відповідно до пункту 13 Положення надають інформаційні ресурси для системи містобудівного кадастру.

Програма розрахована на період з 2016 до 2018 року. За необхідності координатор Програми в установленому порядку вносить пропозиції щодо продовження терміну її реалізації.

IX. Розрахунок очікуваних результатів

Реалізація Програми забезпечить створення та ефективне функціонування на обласному рівні автоматизованої інформаційної системи геопросторових даних містобудівного кадастру на базі сучасних геоінформаційних технологій, яка буде використовуватися для потреб управління територіями, узагальнення кадастрової інформації, що створюється на базовому рівні, ефективного проведення містобудівного моніторингу.

Результатом реалізації Програми стане:

 • формування та ведення бази даних про нормативно-правові акти  у сфері містобудування, а також будівельні норми, державні стандарти  і правила;
 • перехід у цифровий формат та введення до бази даних містобудівного кадастру наявної картографічної та топографо-геодезичної інформації, затвердженої містобудівної документації, даних про адміністративно-територіальний устрій і забудову населених пунктів;
 • формування програмно-технічного комплексу геопросторових даних містобудівного кадастру та системи захисту кадастрової інформації;
 • фіксація результатів моніторингу стану розроблення і реалізації генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій (зонінгів)   та детальних планів територій;
 • створення єдиного простору між суб’єктами інформаційного обміну містобудівного кадастру;
 • введення до бази даних містобудівного кадастру інформації з питань використання територій, екологічного, інженерно-геологічного, сейсмічного, гідрогеологічного та іншого районування території регіону на підставі даних, що надійшли з відповідних галузевих кадастрів та інформаційних систем, а також результатів інженерно-геодезичних виконавчих знімань завершеного будівництвом об’єктів інфраструктури;
 • організація підготовки та реєстрації документів – вихідних даних на будівництво (містобудівних умов та обмежень, будівельних паспортів, кадастрових довідок тощо);
 • контроль за провадженням усіх видів будівельної діяльності відповідно до затвердженої містобудівної документації;
 • отримання достовірної кадастрової інформації, що дозволить приймати більш ефективні рішення, більш точно прогнозувати і моделювати рівень ринкових, інвестиційних відносин, що важливо для наповнення бюджету, та впливати на розвиток території в цілому.

 

Керівник апарату                                                                      Р.А.ХОЛОДЕНКО

   

 Додаток 1

  до Програми

Напрями діяльності та заходи Регіональної цільової програми зі створення містобудівного кадастру Луганської області на 2016-2018 роки

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк вико-нання, рік

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

тис. грн, в тому числі

   2016        2017          2018

Очікуваний результат

1.

Попередні заходи зі створення містобудівного кадастру (далі - МК) області

проведення інвентаризації наявних матеріалів, дані про які передбачається ввести до МК

2016

 

управління містобудування та архітектури  обласної державної адміністрації

базові суб’єкти, які відповідають за постачання інформаційних ресурсів для системи МК

  за рахунок  фінансування    виконавців заходу

 

-

 

-

 

-

систематизація даних, їх аналіз та структуризація,

каталогізація та створення інформаційного ресурсу

2.

Нормативне забезпечення функціонування МК

розробка нормативно-правової основи (положень, порядків, інструкцій, технічних вимог) для функціонування системи МК

2016 2018

управління містобудування та  архітектури  обласної державної адміністрації

  за рахунок    фінансування  виконавців заходу

 

-

 

-

 

-

ведення МК в правовому полі; створення системи класифікації та кодування об’єктів містобудування в базі даних МК

 

3.

Формування програмно-технічного комплексу МК на регіональному рівні

1) розроблення технічного завдання для створення геоінформаційної системи  (далі –ГІС) та геопорталу МК

 

 

2016

управління містобудування та архітектури  обласної державної адміністрації

обласний бюджет, інші джерела

100,0

 

 

 

-

-

 

розроблення програмного забезпечення для створення ГІС та геопорталу МК

2) придбання та встановлення апаратно-технічного комплексу забезпечення функціонування ГІС

 

 

2016

управління містобудування та архітектури  обласної державної адміністрації

  обласний бюджет,     інші джерела

 

 

734,0

-

-

створення матеріально-технічної бази для виконання кадастрових робіт

 

3) придбання та встановлення 

базового  програмного забезпепечення ГІС

2016, 2018

 

управління містобудування та архітектури  обласної державної адміністрації

обласний бюджет, інші джерела

595,0

 

 

-

 

 

210,0

забезпечення для виконання задач МК

4) розробка геопорталу МК за стандартним шаблоном;

створення Інтернет-ресурсу

2017

управління містобудування та архітектури  обласної державної адміністрації

обласний бюджет, інші джерела

 

 

 

-

554,0

-

обмін даними між базовими суб’єктами МК,  відкритий доступ до МК з мережі Інтернет

4.

 Організація робіт з інформаційного наповнення баз даних містобудівного кадастру на регіональному рівні

1) формування інформаційних ресурсів, каталогізація наявних матеріалів  МК, внесення в базу даних МК (сканування, геоприв’язка растрових даних, конвертація в формат бази даних тощо)

 

2016-2018

управління містобудування та архітектури  обласної державної адміністрації

 

обласний бюджет, інші джерела

 

 

 

289,0

 

60,0

 

60,0

створення єдиної системи збору, обробки, зберігання інформації МК, надання її суб’єктам містобудування та органам управління

 

 

2) розробка логіки та стандартизація процесів взаємодії  суб’єктів МК

 

2017- 2018

управління містобудування та архітектури 

обласної державної адміністрації

обласний бюджет, інші джерела

 

 

-

 

100,0

 

50,0

можливість інформаційної взаємодії суб’єктів містобудування в регіоні

3) розробка процесів з надання послуг в складі МК

 

 

 

 

 

2017- 2018

управління містобудування та архітектури  обласної державної адміністрації

обласний бюджет, інші джерела

 

-

 

100,0

 

50,0

створення моделі основних процесів обміну даними, у тому числі  для автоматизованого   формування і видачі на запит кадастрових документів

 

 

 

4) розробка процесів безперервної актуалізації даних МК та організація роботи аналітичної системи  містобудівного моніторингу 

2017-

2018

управління містобудування та архітектури  обласної державної адміністрації

обласний бюджет, інші джерела

 

 

-

 

100,0

 

50,0

можливість прогнозування містобудівних процесів

5) розроблення уніфікованої системи електронного документообігу для кадастрового обліку та обміну кадастровими даними; інтеграція документообігу з ГІС МК

2017

управління містобудування та архітектури  обласної державної адміністрації

обласний бюджет,

інші джерела

 

 

 

-

 

 

1700,0

 

 

-

можливість реєстрації та кадастрового обліку в базах даних електронних інформаційних ресурсів МК; перехід від картографічного до ГІС моделювання

6) організація робіт з планового введення даних до баз даних МК та формування і видача на запит кадастрових документів та довідок

2017

управління містобудування та архітектури  обласної державної адміністрації

 за рахунок  фінансування  виконавців заходу

 

-

 

-

 

-

інформаційно-аналітичне забезпечення містобудівної діяльності; автоматизація видачі кадастрової інформації за запитами

 

 

 

7) розробка сервісно-орієнтованої ГІС, розроблення методики моделювання містобудівних процесів та прогнозування містобудівного розвитку 

 

2018

управління містобудування та архітектури  обласної державної адміністрації

обласний бюджет, інші джерела

 

 

-

 

-

 

300,0

прийняття управлінських рішень на основі результатів моделювання ситуації; прогнозування напрямів  розвитку території

5.

Формування інформаційно-комунікаційної системи обміну інформацією.

1) організація системи захисту інформації та доступу до інформаційних ресурсів МК 

2017

управління містобудування та архітектури  обласної державної адміністрації

 обласний бюджет,    інші джерела

 

 

 

-

 

       255,0

-

захист бази даних МК від несанкціонованого доступу; збереження інформації

 

2) встановлення комунікаційних каналів з обміну інформацією між розподіленими базами даних суб’єктів МК на основі  геопросторових  сервісів

2018

управління містобудування та архітектури  обласної державної адміністрації; базові суб’єкти, які відповідають за надання інформаційних ресурсів для системи МК

за рахунок фінансування виконавців заходу

 

 

 

-

 

-

 

-

формування інформаційної бази даних МК;

взаємодія та обмін кадастровою інформацією між службами МК всіх рівнів та галузевими кадастрами й користувачами

 

 

 

 

 

3) експлуатація ГІС МК  і геопорталу МК; ведення інформаційних ресурсів МК в штатному режимі;

технічний супровід

2017 -2018

управління містобудування та архітектури  обласної державної адміністрації;

базові суб’єкти, які відповідають за постачання інформаційних ресурсів для системи МК

 за рахунок  фінансування  виконавців заходу

 

-

 

-

 

-

ефективне управління розвитком територій та раціональне  використання земельних ресурсів для містобудівних потреб; створення умов прогнозного розвитку територій;

надійна робота ГІС МК

6.

Кадрове забезпечення

 

організація навчальних курсів для користувачів та адміністраторів ГІС МК

2016-2018

 

управління містобудування та  архітектури  обласної державної адміністрації

  обласний бюджет,

  інші джерела

                       

 

   20,0

 

 

   20,0

20,0

отримання необхідної кваліфікації для забезпечення ведення МК в ГІС- програмі