Про внесення змін до Порядку ведення  обліку дітей, які можуть бути усиновлені,  осіб, які бажають усиновити дитину, та  здійснення нагляду за дотриманням прав дітей після усиновлення

             КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
                        П О С Т А Н О В А

                 від 10 жовтня 2007 р. N 1213

                               Київ


               Про внесення змін до Порядку ведення

            обліку дітей, які можуть бути усиновлені,

              осіб, які бажають усиновити дитину, та

              здійснення нагляду за дотриманням прав

                     дітей після усиновлення

 


     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:


     Внести до  Порядку  ведення  обліку  дітей,  які  можуть бути

усиновлені,  осіб,  які бажають усиновити  дитину,  та  здійснення

нагляду за дотриманням прав дітей після усиновлення, затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2003 р. N 1377

( 1377-2003-п   )  (Офіційний  вісник  України,  2003  р.,  N  36,

ст. 1944; 2006 р., N 13, ст. 873; 2007 р., N 71, ст. 2673), зміни,

що додаються.

 


     Прем'єр-міністр України                            В.ЯНУКОВИЧ


     Інд. 28

 


                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                  від 10 жовтня 2007 р. N 1213


                              ЗМІНИ,

     що вносяться до Порядку ведення обліку дітей, які можуть

     бути усиновлені, осіб, які бажають усиновити дитину, та

        здійснення нагляду за дотриманням прав дітей після

                   усиновлення ( 1377-2003-п )

 


     1. У  пункті   1   слово   "перебувають"   замінити   словами

"проживають діти-сироти та", а слова "за місцем проживання дитини,

а у разі,  коли місце проживання дитини не визначене,  - за місцем

її перебування" - словами "за місцем походження дитини,  а у разі,

коли  місце  походження  дитини  не  визначене,  -  за  місцем  її

проживання".


     2. Доповнити   пункт   2   після   слів   "після  надходження

повідомлення про" та "книги первинного обліку" відповідно  словами

"дитину-сироту  або"  та  "дітей-сиріт та",  а після слів та цифри

"згідно з додатком 1" - словами "та електронного банку  даних  про

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (далі -

електронний банк даних)".


     3. Пункт 4 викласти у такій редакції:


     "4. Якщо протягом місяця після  взяття  дитини  на  первинний

облік службою у справах дітей за місцем її походження (проживання)

не виявилося осіб, які бажають її усиновити або взяти під опіку чи

піклування,   ця   служба   за   наявності  правових  підстав  для

усиновлення складає анкету  дитини.  Анкета  складається  також  у

разі, коли опікун (піклувальник) дає згоду на усиновлення дитини.


     Анкета складається  за  зразком  згідно  з додатком 2 у трьох

примірниках,   які    засвідчуються    начальником    (заступником

начальника)  служби у справах дітей,  головою (заступником голови)

районної,  районної у мм.  Києві та Севастополі держадміністрації,

виконавчого  комітету  міської,  районної  у  місті ради за місцем

складення анкети.


     До анкети додаються копії свідоцтва  про  народження  дитини,

документів,  що  підтверджують  правові  підстави для усиновлення,

висновок про стан здоров'я згідно з додатком 3,  витяг  з  історії

розвитку дитини та фотокартка дитини.


     Два примірники  анкети  з додатками передаються відповідно до

Міністерства  молоді,  сім'ї  та  ґендерної  політики   Автономної

Республіки  Крим,  служби  у справах дітей обласних,  Київської та

Севастопольської міських держадміністрацій.


     За наявності у дитини,  взятої на первинний облік, братів або

сестер   у   правому   верхньому   куті   першої  сторінки  анкети

проставляється штамп "Має братів (сестер)".".


     4. Доповнити пункт 5 абзацом такого змісту:


     "У разі потреби в уточненні відомостей про  дитину  Державний

департамент   з   усиновлення  та  захисту  прав  дитини  надсилає

необхідні  запити  до  Міністерства  молоді,  сім'ї  та  ґендерної

політики  Автономної  Республіки  Крим,  служби  у  справах  дітей

обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій,

районних  служб  у  справах  дітей  за  місцем  взяття  дитини  на

первинний облік.  У таких  випадках  строк  постановки  дитини  на

централізований облік   продовжується,   але   не  більше  ніж  на

20 робочих днів.".


     5. У пункті 6:


     слова "перебування  (проживання)",   "семи"   та   "одночасно

служба"  замінити  відповідно словами "зміни статусу",  "п'яти" та

"письмово службу";


     доповнити пункт після слів "захисту прав дитини"  словами  "і

вносить   інформацію   про   зміну  правового  статусу  дитини  до

електронного банку даних".


     6. У пункті  7  слова  "за  місцем  перебування  (проживання)

дитини"  замінити  словами  "за  місцем взяття дитини на первинний

облік",  а слова "місце перебування (проживання) дитини" - словами

"місце проживання дитини".


     7. У пункті 8:


     доповнити абзац  перший  після слів "централізованого обліку"

словами "дітей, які можуть бути усиновлені,";


     доповнити пункт підпунктом 4-1 такого змісту:


     "4-1) набуття (надання) повної цивільної дієздатності;".


     8. У пункті 9:


     абзац перший викласти у такій редакції:


     "9. Громадяни  України,   які   бажають   усиновити   дитину,

звертаються з письмовою заявою до служби у справах дітей за місцем

свого проживання.";


     доповнити пункт підпунктом 6 та абзацом такого змісту:


     "6) документ, що підтверджує право власності або користування

житловим приміщенням.


     Усиновлення дітей,  які є громадянами України, іноземцями, що

перебувають у шлюбі з громадянами України і постійно проживають на

території   України,  проводиться  в  порядку,  передбаченому  для

громадян України.".


     9. Пункти 10 і 12 викласти у такій редакції:


     "10. Громадяни України,  які проживають за межами України, та

іноземці, які бажають усиновити дитину, яка є громадянином України

і проживає на її території,  звертаються  з  письмовою  заявою  до

Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини.


     Крім документів,   зазначених   у  пункті  9  цього  Порядку,

громадяни України,  які проживають за межами України,  та іноземці

разом із заявою подають:


     1) висновок  компетентного  органу  країни  проживання,  який

підтверджує їх  можливість  бути  усиновлювачами,  із  зазначенням

житлово-побутових умов,    біографічних   даних,   складу   сім'ї,

наявності власних дітей,  стану здоров'я кандидатів в усиновлювачі

та  їх ставлення до усиновлення.  Якщо висновок видано недержавним

органом,  до нього додається копія  ліцензії  на  провадження  цим

органом діяльності, пов'язаної з усиновленням;


     2) дозвіл  компетентного  органу країни проживання на в'їзд і

постійне проживання усиновленої дитини;


     3) копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;


     4) довідку про наявність  чи  відсутність  судимості,  видану

компетентним органом країни проживання;


     5) зобов'язання заявника у місячний строк після в'їзду дитини

до  країни  постійного  проживання  поставити  її   на   облік   у

відповідній консульській установі чи дипломатичному представництві

України (із  зазначенням  найменування  установи,  представництва,

її/його   адреси)   та   подавати   цій  установі,  представництву

періодичний звіт,  складений за формою згідно  з  додатком  5  (не

менше  ніж  один  раз  на  рік),  про умови проживання і виховання

дитини,  надавати можливість її/його представникові спілкуватися з

дитиною.


     Зазначені документи   підлягають   легалізації   (крім  копії

паспорта або іншого документа,  що посвідчує особу) у  відповідній

закордонній   дипломатичній   установі   України,   якщо  інше  не

передбачено міжнародними договорами України,  і подаються разом  з

їх   перекладом  на  українську  мову  Державному  департаменту  з

усиновлення та захисту прав дитини.


     Порядок та умови прийому документів від громадян України, які

проживають  за  межами  України,  та  іноземців,  а також загальна

кількість заяв від кандидатів в усиновлювачі цієї  категорії  осіб

разом  з  доданими  до  них документами,  які можуть бути прийняті

протягом року, визначає Мінсім'ямолодьспорт.";


     "12. Державний департамент  з  усиновлення  та  захисту  прав

дитини  протягом 20 робочих днів розглядає заяви громадян України,

які  проживають  за  межами  України,  та   іноземців,   перевіряє

документи,  що додаються до них,  на відповідність вимогам чинного

законодавства.


     У разі прийняття позитивного рішення Державний департамент  з

усиновлення  та  захисту  прав  дитини  бере заявників на облік як

кандидатів в усиновлювачі із занесенням даних  про  них  до  книги

обліку кандидатів в усиновлювачі.


     У разі відмови у взятті на облік заявнику надсилається поштою

або видається обґрунтована відповідь у  письмовій  формі  разом  з

поданими ним документами. Підставами для відмови у взятті на облік

є невідповідність документів вимогам,  визначеним у пунктах 9, 10,

13  цього  Порядку,  а  також наявність у документах незавірених в

установленому порядку виправлень, невідповідність перекладу змісту

оригіналу.


     Для ознайомлення    з    інформацією,    що    міститься    у

централізованому банку даних дітей,  які можуть  бути  усиновлені,

Державний   департамент  з  усиновлення  та  захисту  прав  дитини

надсилає кандидатам в усиновлювачі письмове запрошення  відповідно

до затвердженого ним графіка.


     У разі  коли кандидат в усиновлювачі не з'явився у визначений

день до Державного департаменту  з  усиновлення  та  захисту  прав

дитини,  він може бути запрошений повторно за умови,  що строк дії

документів,  які містяться у  справі,  на  момент  ознайомлення  з

інформацією становитиме не менше ніж один місяць.".


     10. Доповнити пункт 13 абзацом такого змісту:


     "На день  подання  Державному  департаменту  з усиновлення та

захисту прав дитини документів стосовно усиновлення строк  їх  дії

повинен становити не менше ніж шість місяців, за винятком тих, для

яких законодавством країни, в якій вони видані, встановлено менший

строк дії.".


     11. Пункти 15-17 викласти у такій редакції:


     "15. Державний  департамент  з  усиновлення  та  захисту прав

дитини надає громадянам України, які проживають за межами України,

та  іноземцям  -  кандидатам в усиновлювачі інформацію про дитину,

яка перебуває більше року на централізованому  обліку  дітей,  які

можуть бути усиновлені, якщо інше не передбачено законодавством. У

разі коли кандидати в усиновлювачі бажають усиновити кілька дітей,

для  ознайомлення  їм  надається  інформація про дітей,  які мають

братів і сестер.


     Інформацію про  дитину  надає   кандидатам   в   усиновлювачі

Державний  департамент  з усиновлення та захисту прав дитини після

надходження від служби у справах дітей  письмового  підтвердження,

складеного за поданням керівництва закладу,  де проживає дитина, в

якому зазначається статус дитини на день надання інформації.


     Для організації знайомства та встановлення контакту з дитиною

(дітьми)   кандидатам  в  усиновлювачі  видається  направлення  до

районної,  районної у мм.  Києві та Севастополі держадміністрації,

виконавчого комітету міської,  районної у місті ради за формою, що

затверджується Державним департаментом з  усиновлення  та  захисту

прав дитини.


     Строк дії  направлення  -  десять  робочих  днів  після  його

видачі.


     Разом з направленням кандидатам в  усиновлювачі  повертаються

їх   документи,   прошнуровані,  опечатані  та  завірені  підписом

керівника  (заступника  керівника)   Державного   департаменту   з

усиновлення та захисту прав дитини, із зазначенням дати та номера,

за яким кандидат в усиновлювачі перебуває на обліку.


     Кандидати в усиновлювачі - громадяни України,  які проживають

за межами України, та іноземці, які за результатами ознайомлення з

інформацією про  дитину  відмовилися  від  отримання  направлення,

можуть  звернутися  до  Державного  департаменту  з усиновлення та

захисту  прав  дитини   з   письмовою   заявою   щодо   повторного

ознайомлення з інформацією,  що міститься у централізованому банку

даних, про дитину, яка може бути усиновлена.


     16. Знайомство   з   дитиною   відбувається   у   присутності

працівників закладу та служби у справах дітей за місцем проживання

дитини.


     У разі невстановлення кандидатом в  усиновлювачі  контакту  з

дитиною    районна,   районна   у   мм.   Києві   та   Севастополі

держадміністрація,  виконавчий комітет міської,  районної у  місті

ради  у  триденний  строк  письмово повідомляє про це орган,  який

видав направлення, із зазначенням причин невстановлення контакту.


     Кандидат в усиновлювачі, який не встановив контакт з дитиною,

повинен повернути Державному департаменту з усиновлення та захисту

прав дитини документи, видані разом з направленням.


     17. Кандидати в усиновлювачі  -  громадяни  України,  які  не

змогли   встановити   контакт  з  дитиною,  можуть  звернутися  до

Міністерства  молоді,  сім'ї  та  ґендерної  політики   Автономної

Республіки  Крим,  служби  у справах дітей обласних,  Київської та

Севастопольської міських  держадміністрацій,  будь-якої  служби  у

справах дітей або Державного департаменту з усиновлення та захисту

прав  дитини,  а  громадяни  України,  які  проживають  за  межами

України, та іноземці - до Державного департаменту з усиновлення та

захисту прав дитини з письмовою заявою про повторне ознайомлення з

інформацією  про  дитину,  що  міститься  у централізованому банку

даних дітей, які можуть бути усиновлені.


     Можливість повторного   ознайомлення   з   інформацією,    що

міститься   у   централізованому   банку   даних,   кандидатам   в

усиновлювачі може бути надана протягом періоду,  що  не  перевищує

45 календарних днів від дати першого ознайомлення.".


     12. У пункті 18:


     в абзаці   першому   слово   "перебування"   замінити  словом

"проживання";


     у другому   реченні   абзацу   другого   слова   "перебування

(проживання)" замінити словом "проживання".


     13. У пункті 19:


     в абзаці першому слова ",  де перебуває дитина,  чи особа,  в

якої вона проживає" замінити словами " чи особа,  в яких  проживає

дитина";


     у підпунктах  1 і 2 слово "свідоцтво" замінити словами "копію

свідоцтва";


     у підпункті 3 слова "нотаріально засвідчену  згоду"  замінити

словами "копію нотаріально засвідченої згоди";


     у підпункті 4 слово "перебуває" замінити словом "проживає";


     у підпункті   6  слово  "висновок"  замінити  словами  "копію

висновку".


     14. У пункті 20:


     в абзаці першому:


     слова "перебування     (проживання)"     замінити      словом

"проживання";


     доповнити абзац  після слів "для подання до суду,  а" словами

"громадянам України, які проживають за межами України, та";


     абзац другий викласти у такій редакції:


     "Висновок про доцільність усиновлення та  відповідність  його

інтересам   дитини,  що  усиновлюється  громадянами  України,  які

проживають за межами України, чи іноземцями, засвідчується головою

(заступником голови) районної, районної у мм. Києві та Севастополі

держадміністрації,  виконавчого комітету міської, районної у місті

ради  за місцем проживання дитини.  У висновку зазначаються країна

проживання  кандидатів  в  усиновлювачі,  найменування  і   адреса

органу,  що  видав висновок про їх можливість бути усиновлювачами,

номер,  за яким кандидати в усиновлювачі перебувають на  обліку  в

Державному  департаменті з усиновлення та захисту прав дитини,  та

правові підстави для усиновлення  дитини.  До  висновку  додаються

документи, зазначені у пункті 19 цього Порядку.".


     15. У  пункті 21 доповнити абзац перший після слів "інтересам

дитини" та абзац четвертий після слів  "проживає  за  її  межами,"

словами "громадяни України, які проживають за межами України, та".


     16. Пункт 22 викласти у такій редакції:


     "22. У  разі  усиновлення  одним  з подружжя дитини другого з

подружжя одне з подружжя,  яке бажає усиновити дитину, звертається

до   служби   у  справах  дітей  за  місцем  проживання  дитини  з

відповідною  заявою  щодо   надання   висновку   про   доцільність

усиновлення   дитини  дружини  (чоловіка)  та  відповідність  його

інтересам дитини. До заяви додаються документи, зазначені у пункті

9  цього Порядку,  свідоцтво про народження дитини,  свідоцтво про

смерть одного з батьків або копія  рішення  суду  про  позбавлення

батьківських  прав  чи  визнання  їх недієздатними та згода батька

(матері) на усиновлення, засвідчена нотаріусом. Громадяни України,

які  проживають  за  межами  України,  та  іноземці  подають також

документи, зазначені у підпунктах 1-3 пункту 10 цього Порядку.


     Служба у  справах  дітей  протягом  10  робочих  днів   після

надходження  від  громадянина  України заяви про бажання усиновити

дитину  дружини  (чоловіка)  складає   акт   про   обстеження   їх

житлово-побутових   умов,   розглядає   питання   про  доцільність

усиновлення дитини і готує відповідний висновок.


     Після проведення усиновлення одним з подружжя дитини  другого

з  подружжя  дані  про усиновлену дитину вносяться до книги обліку

дітей,  усиновлених вітчимом або мачухою,  яка ведеться за  формою

згідно з додатком 7.".


     17. У пункті 23 доповнити:


     абзац другий  після  слова "усиновлена" словами "за місцем її

проживання";


     абзац третій після слів "дитячого закладу" словами "та служби

у справах дітей".


     18. Пункт 25 викласти у такій редакції:


     "25. Усиновлювач зобов'язаний особисто забрати дитину з місця

її  проживання  після  пред'явлення   копії   рішення   суду   про

усиновлення у присутності представника служби у справах дітей.".


     19. Доповнити пункт 26 підпунктами 2-1 - 2-3 такого змісту:


     "2-1) неповернення  документів у разі невстановлення контакту

з дитиною;


     2-2) повторної  відмови   від   отримання   направлення   для

знайомства  та  встановлення контакту з дитиною або невстановлення

контакту з дитиною після двох отриманих направлень;


     2-3) повторного неприбуття у визначений  день  до  Державного

департаменту з усиновлення та захисту прав дитини для ознайомлення

з інформацією,  що міститься у централізованому банку даних дітей,

які можуть бути усиновлені;".


     20. У додатку 1 до Порядку:


     після слів   "Книга   первинного  обліку"  доповнити  словами

"дітей-сиріт та";


     слово "соціального" замінити словом "правового".


     21. У додатку 2 до Порядку слово "соціальний" замінити словом

"правовий",  а  слово "(виконкому)" - словами "(виконкому міської,

районної у місті ради)".


     22. У додатку 5 до Порядку слова  "перебування  (проживання)"

замінити словом "проживання".


     23. Доповнити Порядок додатком 7 такого змісту: