Питання призначення і виплати   допомоги сім'ям з дітьми
             КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                    від 22 лютого 2008 р. N 57
                               Київ

               Питання призначення і виплати
                     допомоги сім'ям з дітьми


     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

     1. Внести до Порядку призначення і виплати державної допомоги
сім'ям  з  дітьми,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів
України від 27 грудня 2001 р.  N 1751 ( 1751-2001-п  )  (Офіційний
вісник України,  2001 р.,  N 52, ст. 2365; 2002 р., N 12, ст. 601,
N 38,  ст.  1786,  N 52,  ст.  2372;  2003 р., N 9, ст. 397, N 37,
ст. 1981, N 51, ст. 2691; 2004 р., N 16, ст. 1110, N 34, ст. 2255;
2005 р.,  N 17,  ст.  902;  2006 р.,  N 5, ст. 228, N 11, ст. 737,
N 22, ст. 1609, N 31, ст. 2220, ст. 2233, N 34, ст. 2429; 2007 р.,
N 52,  ст.  2105),  та Порядку  призначення  і  виплати  державної
соціальної   допомоги   малозабезпеченим   сім'ям,   затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р.  N 250
( 250-2003-п ) (Офіційний вісник України,  2003 р.,  N 9, ст. 394,
N 51,  ст.  2691; 2004 р., N 44, ст. 2892; 2006 р., N 4, ст. 171),
зміни, що додаються.

     2. Визнати такими,  що втратили чинність, Порядок призначення
і виплати допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку особам,  застрахованим в
системі загальнообов'язкового державного соціального  страхування,
затверджений  постановою  Кабінету  Міністрів України від 11 січня
2007 р.  N 13 ( 13-2007-п ) "Деякі питання призначення  і  виплати
допомоги сім'ям з дітьми" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 2,
ст.  72),  та пункт 2 змін, що вносяться до порядків, затверджених
постановами Кабінету  Міністрів  України  від  27  грудня  2001 р.
N 1751 ( 1751-2001-п ) та від 11 січня 2007 р. N 13 ( 13-2007-п ),
затверджених  постановою  Кабінету  Міністрів України від 11 липня
2007  р.  N 900 ( 900-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р.,
N 52, ст. 2105).

     3. Міністерству праці та соціальної політики:

     разом з  Міністерством  охорони  здоров'я  і  Міністерством у
справах сім'ї,  молоді та спорту затвердити  у  двомісячний  строк
порядок  обміну інформацією про батьків (опікунів,  усиновителів),
які влаштували дитину віком до трьох  років  до  дитячого  закладу
(будинку  дитини)  на  тимчасове  (постійне) місце проживання,  та
припинення виплати допомоги  батькам  (опікунам,  усиновителям)  і
здійснення  (поновлення)  перерахування коштів допомоги на рахунок
дитини;

     за погодженням з Державним  комітетом  статистики  внести  до
1 липня  2008  р.  зміни  до  форми  річної звітності щодо надання
державної допомоги сім'ям з дітьми.

     4. Виплата згідно з цією постановою допомоги  при  народженні
дитини  та  допомоги  по  догляду  за  дитиною  до  досягнення нею
трирічного віку здійснюється починаючи з 1 січня 2008 року.


     Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

     Інд. 28


                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                   від 22 лютого 2008 р. N 57

                              ЗМІНИ,
        що вносяться до порядків, затверджених постановами
     Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1751
          ( 1751-2001-п ) та від 24 лютого 2003 р. N 250
                          ( 250-2003-п )


     1. У  Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям
з дітьми,  затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
27 грудня 2001 р. N 1751 ( 1751-2001-п ):

     1) у   підпункті  2  пункту  1  та  назві  і  тексті  розділу
"Одноразова допомога при народженні дитини" слово  "одноразова"  в
усіх відмінках виключити;

     2) у підпункті 4 пункту 1 та назві і тексті розділу "Допомога
на дітей,  які перебувають під опікою чи піклуванням"  слова  "які
перебувають під опікою чи піклуванням" замінити словами "над якими
встановлено опіку чи піклування";

     3) доповнити пункт 4 підпунктом 5 такого змісту:

     "5) Фонду  соціального  страхування   з   тимчасової   втрати
працездатності   про   те,  що  жінка  -  суб'єкт  підприємницької
діяльності не сплачує страхові внески.";

     4) пункти 10-13 викласти у такій редакції:

     "10. Допомога  при  народженні  дитини  надається  одному   з
батьків  дитини,  усиновителю чи опікуну,  які постійно проживають
разом  з  дитиною,  з  метою  створення  належних  умов   для   її
повноцінного утримання та виховання.

     11. Для  призначення  допомоги  при  народженні дитини органу
праці та  соціального  захисту  населення  за  умови  пред'явлення
паспорта або іншого документа,  що посвідчує особу, подаються такі
документи:

     1) заява  одного  з  батьків   (усиновителя,   опікуна),   що
складається за формою, затвердженою Мінпраці;

     2) копія свідоцтва про народження дитини;

     3) оригінал  довідки,  виданої  державним  органом реєстрації
актів цивільного стану для  призначення  допомоги  при  народженні
дитини.   Жінки,   які   постійно  проживають  (зареєстровані)  на
території  України  і  народили   дитину   під   час   тимчасового
перебування   за  межами  України,  подають  видані  компетентними
органами країни перебування і легалізовані в установленому порядку
документи,   що   засвідчують  народження  дитини,  якщо  інше  не
передбачено міжнародними договорами України.

     Особи, що звертаються за призначенням допомоги при народженні
другої дитини або наступних дітей, подають також довідку про склад
сім'ї  та  копію  свідоцтва  про  народження  кожної  дитини,  яка
враховується при визначенні розміру допомоги.

     Усиновителі та  опікуни подають,  крім зазначених документів,
копію рішення про усиновлення чи встановлення опіки.

     Допомога при народженні дитини в разі її смерті  виплачується
на  підставі  копії  свідоцтва про народження дитини або оригіналу
довідки  про  народження   дитини,   виданої   державним   органом
реєстрації актів цивільного стану.

     В окремих   випадках  органи  праці  та  соціального  захисту
населення за погодженням з Мінпраці можуть призначати допомогу  на
підставі   дубліката   довідки   про  народження  дитини,  виданої
державним органом реєстрації актів цивільного стану.

     12. Допомога при народженні дитини призначається за умови, що
звернення за   її  призначенням  надійшло  не  пізніше  ніж  через
12 календарних  місяців  після  народження  дитини,   а   в   разі
усиновлення дитини  віком  до  одного  року - не пізніше ніж через
12 календарних місяців після набрання чинності рішенням  суду  про
усиновлення.

     У разі  народження  мертвої  дитини  допомога  при народженні
дитини не призначається.

     13. Допомога  при  народженні  дитини  надається  у  розмірі,
встановленому на дату народження дитини.

     Допомога при   народженні   дитини,   яка   народилася  після
31 грудня 2007 р.,  надається у розмірі 12240 гривень -  на  першу
дитину,  25000 гривень - на другу дитину, 50000 гривень - на третю
і наступну дитину.  Виплата допомоги здійснюється  одноразово  при
народженні першої  дитини  в  сумі  4800 гривень,  другої дитини -
4840 гривень,  третьої та наступної дитини - 5000  гривень,  решта
суми  на  першу  дитину виплачується протягом наступних 12 місяців
(620 гривень щомісяця),  на другу дитину - 24 місяців (840 гривень
щомісяця),  на  третю і наступну дитину - 36 місяців (1250 гривень
щомісяця) рівними частинами.

     Розмір та строк виплати допомоги,  яка призначається одному з
батьків    дитини,    визначається    з    урахуванням   кількості
живонароджених та усиновлених дітей (враховуючи померлих),  які до
народження    дитини   перебували   на   утриманні   особи,   якій
призначається допомога,  її чоловіка (дружини),  крім  дітей,  від
виховання яких зазначена особа (її чоловік,  дружина) відмовилась,
а  також  дітей,  які  передані  на  виховання  іншій  особі,   та
повнолітньої  дочки  (повнолітнього  сина)  чоловіка,  які не були
усиновлені  дружиною.  У  разі  народження  двійні   або   більшої
кількості дітей кожна дитина з їх числа вважається наступною.

     Допомога при  народженні  дитини  призначається  усиновителю,
опікуну на кожну усиновлену (взяту під опіку)  дитину  у  розмірі,
установленому при народженні першої дитини.

     Якщо допомога  при  народженні  дитини вже була призначена до
моменту встановлення опіки, усиновлення, виплата допомоги опікуну,
усиновителю продовжується у такому самому розмірі.

     У разі  влаштування  дитини  до  дитячого  закладу  на  повне
державне  утримання  допомога  призначається  і   виплачується   в
розмірі,  встановленому  для  першої дитини,  шляхом перерахування
коштів на відкритий в установі уповноваженого банку рахунок дитини
в   порядку,   затвердженому   Мінпраці,   Мінфіном,  МОЗ,  МОН  і
Мінсім'ямолодьспортом.

     Виплата допомоги припиняється у разі:

     позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

     відмови отримувача допомоги від виховання дитини;

     нецільового використання коштів і незабезпечення  отримувачем
допомоги  належних  умов  для  повноцінного утримання та виховання
дитини;

     відібрання дитини  в  отримувача  допомоги  без   позбавлення
батьківських прав;

     тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;

     припинення опіки або звільнення опікуна від його повноважень;

     перебування отримувача  допомоги у місцях позбавлення волі за
рішенням суду;

     скасування рішення про усиновлення дитини або  визнання  його
недійсним;

     смерті дитини або отримувача допомоги;

     виникнення інших обставин.

     Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем,
в якому виникли зазначені  обставини,  за  рішенням  органу,  який
призначив допомогу.

     У випадках,  передбачених  абзацами  дев'ятим  -  тринадцятим
цього пункту, виплата допомоги припиняється на підставі пропозицій
органу  опіки  та  піклування чи державного соціального інспектора
органу праці та соціального захисту населення.

     Виплата допомоги  поновлюється   у   випадках,   передбачених
абзацами восьмим - п'ятнадцятим цього пункту,  у разі, коли особа,
що фактично здійснює догляд за дитиною  (один  з  батьків  дитини,
усиновитель,  опікун),  звернулася  протягом  шести  місяців після
припинення виплати допомоги до органу,  що призначив  допомогу,  з
письмовою заявою.

     У разі  влаштування  дитини  до  дитячого  закладу  на  повне
державне   утримання   виплата   раніше    призначеної    допомоги
поновлюється  органами  праці  та  соціального  захисту  населення
шляхом перерахування коштів на відкритий в установі уповноваженого
банку рахунок дитини.

     Контроль за  цільовим  використанням  допомоги  і  створенням
належних  умов  для  повноцінного  утримання  та  виховання  дітей
здійснюється   головними  державними  соціальними  інспекторами  і
державними соціальними інспекторами органів праці  та  соціального
захисту населення разом з управліннями (відділами) у справах сім'ї
та молоді, службами у справах дітей і органами опіки та піклування
шляхом  проведення  моніторингу  виплат  і  використання допомоги,
вибіркового обстеження окремих сімей.

     У разі встановлення  факту  нецільового  використання  коштів
зазначені органи подають керівнику органу,  що призначив допомогу,
пропозиції щодо припинення її виплати.

     Державні органи реєстрації актів  цивільного  стану  протягом
10 днів  після  реєстрації  смерті дитини подають органам праці та
соціального захисту  населення  відповідні  відомості  за  формою,
встановленою законодавством.

     У разі   невідвідування   матір'ю   (батьком,   усиновителем,
опікуном)  дільничного  лікаря-педіатра  (сімейного  лікаря),  під
наглядом   якого   перебуває   дитина   віком   до   одного  року,
адміністрація лікувально-профілактичного закладу повідомляє про це
орган  праці та соціального захисту населення за місцем проживання
дитини.";

     5) у пункті  14  слова  "шість  місяців"  замінити  словом  і
цифрами "12 місяців";

     6) перше речення пункту 15 викласти у такій редакції:

     "15. Одному з батьків дитини (усиновителю,  опікуну) допомога
при народженні дитини призначається і виплачується органами  праці
та соціального захисту населення за місцем їх реєстрації.";

     7) пункт 17 викласти у такій редакції:

     "17. Відповідно  до  статті  13  Закону України "Про державну
допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) право на виплату допомоги по
догляду  за  дитиною  до досягнення нею трирічного віку має один з
батьків дитини,  усиновитель,  опікун,  дідусь,  бабуся або  інший
родич, який фактично здійснює догляд за дитиною.";

     8) доповнити  абзац  перший  пункту 18 після слова "пологами"
словами "для непрацюючих осіб та осіб - суб'єктів  підприємницької
діяльності,  а  для  працюючих  осіб - з дня настання відпустки по
догляду за дитиною по день її закінчення";

     9) доповнити пункт 19 абзацом такого змісту:

     "Виплата допомоги  в  розмірі,  що   перевищує   мінімальний,
здійснюється протягом шести календарних місяців.  Якщо особа, якій
призначена  допомога,  після  закінчення  зазначеного  строку   не
підтвердила право на призначення допомоги у розмірі,  що перевищує
мінімальний, допомога виплачується у мінімальному розмірі.";

     10) у пункті 20:

     підпункти 2 і 7 викласти у такій редакції:

     "2) копія або витяг з наказу (розпорядження) роботодавця  про
надання відпустки;";

     "7) довідка  про  те,  що  виплата допомоги по безробіттю або
матеріальної  допомоги  по  безробіттю  не  проводиться,   -   для
непрацюючих осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості;";

     останній абзац пункту виключити;

     доповнити пункт абзацами такого змісту:

     "Особи - суб'єкти підприємницької діяльності подають довідку,
видану   органами  державної  податкової  служби  про  те,  що  не
провадять підприємницької діяльності.

     Особи, що працюють  у  режимі  неповного  робочого  часу  або
вдома,  подають  довідку  з  місця  роботи  про  початок виконання
трудових обов'язків на зазначених умовах.

     Особам, що працюють на умовах трудового договору  (контракту)
на підприємствах,  в установах та організаціях незалежно від форми
власності та господарювання,  допомога по догляду  за  дитиною  до
досягнення  нею трирічного віку призначається на підставі витягу з
наказу (розпорядження) роботодавця про надання особі, яка фактично
здійснює  догляд  за дитиною,  відпустки для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку.  Для найманих працівників фізичних
осіб  -  підприємців  допомога по догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку призначається на підставі довідки роботодавця,
до  якої  за відсутності печатки прикладається копія свідоцтва про
державну реєстрацію.

     Якщо особа працює в режимі повного робочого часу або оформила
відпустку у зв'язку з навчанням до закінчення відпустки по догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку, роботодавець повинен
протягом п'яти днів після видання наказу про припинення зазначеної
відпустки повідомити про це орган  праці  та  соціального  захисту
населення за місцем проживання такої особи.";

     11) у пункті 21:

     абзац перший викласти у такій редакції:

     "21. Переоформлення  документів щодо виплати допомоги на іншу
працездатну особу,  яка не отримує пенсії,  здійснюється згідно  з
письмовою  заявою  такої особи на підставі довідки з місця роботи,
навчання,  служби, центру зайнятості про початок виконання особою,
що  отримувала допомогу,  трудових обов'язків,  навчання,  несення
служби, перебування на обліку у центрі зайнятості.";

     перше речення абзацу третього викласти у такій редакції:

     "Одному з  батьків  дитини,  усиновителю,  опікуну,   дідусю,
бабусі  або  іншому  родичу  допомога  по  догляду  за  дитиною до
досягнення  нею  трирічного  віку  призначається  і   виплачується
органами  праці  та  соціального  захисту  населення  за місцем їх
реєстрації.";

     12) у пункті 22:

     в абзаці першому слова "встановленого  прожиткового  мінімуму
для  дітей віком до шести років" замінити словами і цифрами ",  що
дорівнює різниці між:  з 1  січня  2008  р.  -  50  відсотками,  з
1 січня   2009   р.   -  75  відсотками,  з  1  січня  2010  р.  -
100 відсотками   прожиткового    мінімуму,    встановленого    для
працездатних  осіб,  та  середньомісячним сукупним доходом сім'ї в
розрахунку на одну особу за попередні шість місяців,  але не  менш
як 130 гривень";

     доповнити пункт абзацами такого змісту:

     "Для призначення    допомоги    у   розмірі,   що   перевищує
мінімальний,  подається в установленому порядку довідка про  склад
сім'ї  та  декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на
підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї).

     До складу  сім'ї  особи,  що   звернулася   за   призначенням
допомоги,  включаються  чоловік  (дружина);  рідні,  усиновлені та
підопічні діти зазначених осіб віком до 18  років,  а  також  діти
віком  до  23  років,  які  навчаються  за  денною  формою у вищих
навчальних закладах I-IV рівня акредитації та професійно-технічних
навчальних закладах і не мають власних сімей,  незалежно від місця
проживання або реєстрації місця проживання;  неодружені повнолітні
діти,  які  визнані  інвалідами  з  дитинства  I  і  II  групи або
інвалідами I групи і проживають разом  з  батьками;  непрацездатні
батьки  чоловіка  та  дружини,  які  проживають  разом  з  ними  і
перебувають на  їх  утриманні  у  зв'язку  з  відсутністю  власних
доходів;  жінка  та  чоловік,  які  проживають  однією сім'єю,  не
перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.";

     13) пункт 23 викласти у такій редакції:

     "23. Виплата допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку припиняється:

     1) у разі:

     позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

     відмови отримувача допомоги від виховання дитини;

     тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;

     відібрання дитини   в  отримувача  допомоги  без  позбавлення
батьківських прав;

     припинення опіки або звільнення опікуна від його повноважень;

     перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі  за
рішенням суду;

     скасування рішення  про  усиновлення дитини або визнання його
недійсним;

     смерті дитини або отримувача допомоги;

     виникнення інших обставин;

     2) у  разі,  коли  особа,  що  отримує  в  органі  праці   та
соціального  захисту  населення  допомогу по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку:

     звернулася до    центру    зайнятості    за    сприянням    у
працевлаштуванні  - з дня призначення їй допомоги по безробіттю чи
матеріальної допомоги по безробіттю.  Центр зайнятості  повідомляє
орган  праці  та  соціального  захисту населення про те,  що такій
особі призначено допомогу по безробіттю чи матеріальну допомогу по
безробіттю  або  що строк виплати хоча б однієї із зазначених двох
видів допомоги закінчився;

     виявила бажання працювати - з дня  працевлаштування  (початку
виконання трудових обов'язків);

     розпочала або  поновила підприємницьку діяльність - з першого
числа місяця, в якому розпочато таку діяльність.

     У випадках, передбачених абзацами третім - дев'ятим підпункту
1   цього   пункту,  виплата  допомоги  припиняється  на  підставі
пропозицій органу опіки та піклування  чи  державного  соціального
інспектора органу праці та соціального захисту населення.

     Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем,
в якому виникли зазначені  обставини,  за  рішенням  органу,  який
призначив допомогу.

     Не припиняється виплата допомоги особам, що працюють у режимі
неповного робочого часу або вдома.";

     14) доповнити пункт 36 абзацом такого змісту:

     "Виплата допомоги  в  розмірі,  що   перевищує   мінімальний,
здійснюється протягом шести календарних місяців.  Якщо особа, якій
призначена  допомога,  після  закінчення  зазначеного  строку   не
підтвердила право на призначення допомоги у розмірі,  що перевищує
мінімальний, допомога виплачується у мінімальному розмірі.".

     2. У  пункті  16  Порядку  призначення  і  виплати  державної
соціальної         допомоги        малозабезпеченим        сім'ям,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24  лютого
2003 р. N 250 ( 250-2003-п ):

     в абзаці  першому  слова і цифри "а також для кожної дитини в
малозабезпеченій багатодітній сім'ї,  в якій виховуються троє  або
більше  дітей  віком  до  16  років  (до  18  років,  якщо  дитина
навчається)," виключити;

     доповнити пункт після абзацу  першого  новим  абзацом  такого
змісту:

     "Для кожної  дитини в малозабезпеченій багатодітній сім'ї,  в
якій виховується троє або більше  дітей  віком  до  16  років  (до
18 років,    якщо    дитина   навчається),   рівень   забезпечення
прожиткового мінімуму     (гарантований     мінімум)     становить
50 відсотків   прожиткового  мінімуму,  встановленого  для  дитини
відповідного віку.".

     У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.