Текст документа: Положення про робочу групу із залучення інвестицій у Луганську область


Додаток до розпорядження голови облдержадміністрації
від 16 грудня 2006 року № 1279


Положення про робочу групу із залучення інвестицій у Луганську область

1. Робоча група  із залучення інвестицій у Луганську область (далі – Робоча група) - це постійно діючий координаційно-дорадчий орган, який утворюється з метою забезпечення ефективності регіональної політики з питань залучення інвестицій, використання сучасного українського та світового економічного досвіду,  прискорення інтеграції України в систему міжнародних господарських зв'язків, налагодження співпраці органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення умов для діяльності інвесторів і розв'язання проблем, що виникають у їх роботі.
2. У своїй діяльності Робоча група  керується Конституцією та законами України, актами Президента України й Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної держадміністрації, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Робочої групи є:
- сприяння реалізації основних засад державної політики з питань залучення та ефективного використання іноземних інвестицій в економіці області;
- створення сприятливих умов для діяльності іноземних інвесторів, надання консультацій щодо можливостей залучення інвестицій, розв'язання проблем, що стримують процес інвестування;
- запобігання виникненню спорів між інвесторами та місцевими органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування, визначення шляхів позасудового їх врегулювання;
- внесення в установленому порядку Президенту України, Кабінету Міністрів України, центральним органам виконавчої влади й органам місцевого самоврядування пропозицій щодо поліпшення інвестиційного клімату в області та умов діяльності інвесторів;
- участь у формуванні привабливого іміджу України та області серед потенційних іноземних інвесторів.
4. Керівництво Робочою групою здійснює її голова, який за посадою є першим заступником голови обласної держадміністрації.
Голова Робочої групи несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань.
5. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань має право:
- одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування необхідну інформацію;
- залучати до роботи спеціалістів місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій (за згодою їх керівників), незалежних експертів, провідних учених, фахівців практиків;
- організовувати проведення конференцій, семінарів, бізнес-форумів, симпозіумів, нарад тощо.
6. Робоча група складається з десяти підгруп, які сформовані за пріоритетними напрямами залучення інвестицій до області, в складі керівника та членів (додається).
7. Робота підгрупи здійснюється на основі робочих планів, в які включаються вивчення позитивного досвіду інших територій щодо залучення інвестицій і опрацювання переліку суб’єктів господарювання – потенційних отримувачів інвестицій, визначення можливих джерел фінансування підгруп.
8. Керівники підгруп щотижнево звітують про результати роботи голові Робочої групи.
9. Формою роботи ради є засідання, які скликаються у разі потреби, але не рідше ніж раз на квартал.
10. Робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також з українськими та іноземними підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності й громадянами.
11. Рішення Робочої групи оформлюються протоколами, які підписує її голова, а у разі його відсутності або за його дорученням - заступник голови.
12. Рішення Робочої групи, прийняті в межах її компетенції, мають рекомендаційний характер.
13. Організаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності Робочої групи здійснюють Головні управління: промисловості та розвитку інфраструктури, економіки, агропромислового розвитку; управління: архітектури та містобудування, транспорту та зв’язку, житлово-комунального господарства облдержадміністрації та Комітет з питань територій пріоритетного розвитку в Луганській області.