Текст документа: Положення про Головне управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації


Додаток до розпорядження голови облдержадміністрації
від 23 грудня 2006 року № 1343


Положення про Головне управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації

1. Головне управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації (далі – Головне управління) є структурним підрозділом облдержадміністрації, що створюється її головою. Головне управління підзвітне і підконтрольне голові облдержадміністрації та Міністерству будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України.
 2. Головне управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України,       наказами Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями відповідних органів місцевого самоврядування, а також цим Положенням.
 3. Основними завданнями Головного управління є:
 - забезпечення на території області реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, насамперед щодо організації і виконання заходів з його реформування;
 - аналіз стану житлово-комунального господарства області та підготовка пропозицій до проектів обласного бюджету щодо фінансування регіональних програм розвитку житлово-комунального господарства і благоустрою населених пунктів, інженерного захисту територій та ліквідації наслідків підтоплення населених пунктів;
 - забезпечення в межах своїх повноважень додержання вимог нормативно-правових актів з питань житлово-комунального господарства;
 - організація виконання державних програм, розроблення і реалізація регіональних програм розвитку житлово-комунального господарства, подання пропозицій до проектів регіональних програм соціально-економічного розвитку області щодо поліпшення комунального обслуговування населення та благоустрою населених пунктів, охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження, стану безпеки, умов праці та виробничого середовища;
 - виконання функцій управління у сфері житлово-комунального господарства; координація діяльності відповідних структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також роботи підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства;
 - сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань організації обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, організаційно-методичного забезпечення діяльності відповідних структурних підрозділів виконавчих органів відповідних рад;
 - координація у межах своєї компетенції діяльності суб'єктів природних монополій;
 - здійснення державного контролю за додержанням правил комунального обслуговування та благоустрою населених пунктів;
 - вирішення інших питань у сфері житлово-комунального господарства відповідно до законодавства.
 4. Головне управління відповідно до покладених на нього завдань:
 1) бере участь у підготовці пропозицій щодо формування державної житлової політики та реформування і розвитку житлово-комунального господарства;
 2) готує пропозиції до проектів обласного бюджету щодо фінансування капітального ремонту та реконструкції житлових будинків, регіональних програм розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів, інженерного захисту територій та ліквідації наслідків підтоплення населених пунктів і подає їх на розгляд облдержадміністрації;
 3) організовує виконання державних програм та розроблення і реалізацію регіональних програм у сфері житлово-комунального господарства, подає пропозиції до проектів регіональних програм соціально-економічного розвитку області щодо поліпшення комунального обслуговування населення та благоустрою населених пунктів, охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження, стану безпеки, умов праці та виробничого середовища;
 4) готує і подає в установленому порядку пропозиції щодо:
 - удосконалення структури управління та розвитку житлово-комунального господарства області;
 - розвитку підприємництва та конкуренції, демонополізації житлово-комунального господарства та формування ринку житлово-комунальних послуг;
 - удосконалення системи соціального захисту населення (споживачів житлово-комунальних послуг);
 - проведення інвестиційної політики у сфері будівництва, реконструкції і капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства та інженерного захисту територій населених пунктів;
 - удосконалення управління майном підприємств, установ і організацій житлово-комунального господарства;
 5) забезпечує здійснення заходів з реформування житлово-комунального господарства відповідно до державної і регіональної програм на засадах прозорості та гласності;
 6) сприяє розробленню проектів благоустрою населених пунктів;
 
7) проводить моніторинг стану виконання державних, галузевих та науково-технічних       програм,       дебіторсько-кредиторської    заборгованості
підприємств галузі;
 8) організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства області в осінньо-зимовий період, а також об'єктів галузі в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, проводить моніторинг підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період;
 9) забезпечує контроль за виконанням рішень центральних органів виконавчої влади та облдержадміністрації з питань житлово-комунального господарства;
 10) здійснює контроль за додержанням вимог нормативно-правових актів з питань житлово-комунального господарства та станом експлуатації і утримання житлового фонду, об'єктів комунального господарства;
 11) вживає заходів до поліпшення роботи з енергозбереження на підприємствах галузі, оснащення об'єктів житлово-комунального господарства та наявного житлового фонду засобами обліку і регулювання споживання води і теплової енергії відповідно до завдань державних та регіональних програм;
 12) бере участь у реалізації державної політики щодо ціноутворення у сфері житлово-комунального господарства;
 13) сприяє прийняттю об'єктів відомчого житлового фонду та комунального господарства у власність територіальних громад;
 14) проводить інвестиційну політику у сфері будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства у разі покладення на нього функції замовника;
 15) бере участь у реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки, поліпшення санітарного стану населених пунктів, якості питної води, технічного і технологічного стану систем тепло-, водопостачання та водовідведення, запобігання підтопленню населених пунктів, ліквідації його наслідків;
 16) проводить організаційну і методичну роботу, спрямовану на реалізацію державної політики у сфері охорони праці та соціального захисту працівників житлово-комунального господарства;
 17) сприяє розвитку сфери житлово-комунального господарства у сільській місцевості;
 18) організовує і контролює роботу з обстеження територій населених пунктів, де спостерігаються небезпечні природні та техногенні процеси, розроблення схем інженерного захисту цих територій, проводить моніторинг надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в житлово-комунальній сфері і оцінку їх соціально-економічних наслідків;
 19) здійснює ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, теплопостачання;
 
 20) сприяє розробленню та реалізації проектів щодо створення зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання і готує подання на розгляд обласної ради щодо затвердження цих проектів у разі охоплення ними двох або більше районів;
 21) сприяє проведенню науково-технічних досліджень з питань підвищення технологічного рівня виробництва та якості житлово-комунальних послуг, зниження їх ресурсоенергоємності, забезпечення екологічної безпеки, пропагує досягнення передового досвіду, сприяє використанню на підприємствах житлово-комунального господарства сучасних інформаційних технологій;
 22) організовує роботу з проведення акредитації лабораторій підприємств житлово-комунального господарства;
 23) сприяє розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства;
 24) організовує проведення підготовки та перепідготовки кадрів у сфері житлово-комунального господарства, тематичних семінарів з питань ціноутворення, бухгалтерського обліку та звітності, ресурсо- та енергозбереження тощо;
 25) бере участь у підвищенні кваліфікації державних службовців, службовців органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства;
 26) вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики у сфері житлово-комунального господарства;
 27) спрямовує і контролює роботу відповідних структурних підрозділів районних держадміністрацій;
 28) готує пропозицію щодо визначення умов укладання (розірвання) контрактів з керівниками житлово-комунальних підприємств, установ та організацій комунальної власності, що перебувають в управлінні місцевих держадміністрацій;
 29) організовує в установленому порядку закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання своїх завдань;
 30) розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ та організацій, здійснює прийом громадян, вживає відповідних заходів для вирішення порушених ними питань;
 31) сприяє створенню та функціонуванню державної системи страхового фонду документації, що стосується об'єктів житлово-комунального господарства;
 32) бере участь в установленому порядку у розробленні мобілізаційних заходів і бронюванні військовозобов'язаних у період мобілізації та на воєнний час;
 33) забезпечує збереження державної таємниці в управлінні;
 34) виконує інші функції, передбачені законодавством.
 
 
 5. Головне управління має право:
- здійснювати контроль за додержанням підприємствами, установами та організаціями, а також громадянами вимог законодавства та нормативних актів з житлово-комунальних питань;
 - вносити відповідним місцевим органам виконавчої влади пропозиції щодо припинення будівництва, реконструкції, розширення об'єктів виробничого та іншого призначення у разі порушення вимог законодавства та правил комунального обслуговування населення;
 - залучати спеціалістів інших   структурних   підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;
 - одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
 - скликати наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;
 - виступати замовником:
 - науково-дослідницьких робіт у сфері житлово-комунального господарства;
 - проектування, реконструкції та капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства;
 - надавати послуги фізичним і юридичним особам у межах, визначених законодавством.
 6. Головне управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян, громадянами.
 7. Головне управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації за погодженням з Міністерством будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України.
 Начальник Головного управління має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади головою облдержадміністрації за поданням начальника управління, погодженим з Міністерством будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України.
 8. Начальник Головного управління:
 - здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед головою облдержадміністрації за виконання покладених на управління завдань;
 - затверджує структуру Головного управління, розподіляє обов'язки між заступниками начальника управління, керівниками підрозділів управління та визначає ступінь їх відповідальності;
 - подає на розгляд голови облдержадміністрації кошторис і штатний розпис управління в межах граничної чисельності і фонду оплати праці його працівників;
 - видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;
 - затверджує положення про підрозділи Головного управління і функціональні обов'язки його працівників;
 - розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису Головного управління;
 - призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління;
 - погоджує призначення на посаду і звільнення з посади начальників відділів житлово-комунального господарства райдержадміністрацій.
9. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Головного управління, розгляду науково-технічних та економічних рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення функціонування житлово-комунального господарства області в Головному управлінні створюється колегія у складі начальника Головного управління (голова колегії), заступників начальника управління за посадою, а також інших працівників управління.
 До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства, громадських організацій.
 Склад колегії затверджується головою облдержадміністрації за поданням начальника Головного управління.
 Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника Головного управління.
 10. Для розгляду науково-технічних та економічних рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення функціонування житлово-комунального господарства області й вирішення інших питань в Головному управлінні можуть створюватися науково-технічні та економічні ради і комісії.
 Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує начальник Головного управління.
11. Головне управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.
 Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Головного управління та видатки на їх утримання визначає голова облдержадміністрації в межах виділених асигнувань.
 Кошторис і штатний розпис Головного управління затверджує голова облдержадміністрації.
 12. Головне управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.