Текст документа: Посадова інструкція начальника Головного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації


Додаток до розпорядження голови облдержадміністрації
від 23 грудня 2006 року № 1343


Посадова інструкція начальника Головного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

1. Загальні положення
1.1. Посада начальника Головного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації (далі – Головне управління), згідно зі ст. 25 Закону України “Про державну службу”, віднесена до IV категорії посад державних службовців.
1.2. Призначення на посаду начальника Головного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації та звільнення з неї здійснюються розпорядженням голови облдержадміністрації та за погодженням з Міністерством будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України.
1.3. У своїй роботі начальник Головного управління керується Конституцією та законами України, указами Президента України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації і рішеннями обласної ради, наказами та інструкціями Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, Положенням про Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації. 
1.4 У разі відпустки, хвороби та інших причин відсутності начальника Головного управління його заміщує перший заступник начальника Головного управління з правом підпису розпорядницьких та фінансових документів.
2. Завдання та обов'язки.
2.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю Головного управління та забезпечує виконання покладених на нього завдань щодо реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства .
2.2. Розподіляє обов'язки між заступниками начальника управління, керівниками підрозділів управління та визначає ступінь їх відповідальності.
2.3. Подає на розгляд голови облдержадміністрації структуру, кошторис і штатний розпис Головного управління в межах граничної чисельності і фонду оплати праці його працівників.
2.4. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.
2.5. Затверджує положення про структурні підрозділи Головного управління і функціональні обов'язки його працівників.
2.6. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису Головного управління.
2.7. Призначає на посади та звільняє з посад працівників Головного управління.
2.8. Погоджує призначення на посади і звільнення з посад начальників відділів житлово-комунального господарства райдержадміністрацій.
2.9. Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері житлово-комунального господарства області, вживає необхідних заходів щодо їх поліпшення.
2.10. Вживає заходів щодо вдосконалення співпраці Головного управління з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, представницькими органами, органами місцевого самоврядування, державного нагляду та контролю, правоохоронними органами, а також з підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.
2.11. Керує розробкою програм реформування та розвитку галузі і надає їх на розгляд до облдержадміністрації з подальшим внесенням на розгляд обласної ради.
2.12. Організовує роботу із захисту державних таємниць згідно з чинним законодавством.
2.13. Забезпечує роботу з ведення діловодства в Головному управлінні.
2.14. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни в Головному управлінні.
2.15. Сприяє розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства.
2.16. Здійснює контроль за станом мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузі.
3. Має право
3.1. Представляти Головне управління в інших управлінських структурах з питань, що належать до його компетенції.
3.2. У встановленому порядку запитувати та отримувати від державних органів влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ, організацій різних форм власності, політичних партій, громадських та релігійних організацій необхідні статистичні та оперативні дані, звіти з питань, що стосуються діяльності Головного управління. 
3.3. Здійснювати перевірку стану дотримання Конституції України, актів законодавства України органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, керівниками підприємств, установ, організацій, їх філій та відділів, незалежно від форм власності, згідно з чинним законодавством у межах наданих повноважень.
3.4. Здійснювати особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності Головного управління, та вживати заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг.
3.5. Залучати фахівців інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підвідомчих підприємств та організацій за згодою їх керівників для розгляду питань, що належать до його компетенції.
4. Відповідальність
 Несе персональну відповідальність за виконання покладених на Головне управління завдань перед головою обласної держадміністрації, за бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням.
5. Повинен знати
Конституцію України; акти законодавства, нормативні документи, що стосуються державної служби та обласної державної адміністрації; укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, прийняті у межах їх повноважень, що регулюють розвиток відповідних сфер управління; практику застосування чинного законодавства; основи державного управління, економіки та управління персоналом; основи права, політології та ринку праці; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.
6. Кваліфікаційні вимоги
Вища освіта в сфері житлово-комунального господарства за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.
Стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших організаціях (підприємствах) не менше 5 років.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.
  
 
Начальник Головного управління
житлово-комунального господарства облдержадміністрації
 
 
 
Посадову інструкцію отримав_________________________
(підпис)