Текст документа: Посадова інструкція заступника начальника Головного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації - начальника управління економіки та реформування


Додаток до розпорядження голови облдержадміністрації
від 23 грудня 2006 року № 1343


Посадова інструкція заступника начальника Головного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації - начальника управління економіки та реформування

1.     Загальні положення
1.1. Посада заступника начальника Головного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації – начальника управління економіки та реформування (далі – заступник начальника – начальник управління), згідно зі ст. 25 Закону України “Про державну службу”, віднесена до V категорії посад державних службовців.
1.2. Призначення на посаду заступника начальника – начальника управління та звільнення з неї здійснюються розпорядженням голови облдержадміністрації та за погодженням з Міністерством будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України.
1.3. У своїй роботі заступник начальника – начальник управління керується Конституцією та законами України, указами Президента України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації і рішеннями обласної ради, наказами та інструкціями Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, Положенням   про Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, наказами начальника Головного управління. 
2. Завдання та обов'язки
2.1. Здійснює керівництво діяльністю управління економіки та реформування у порядку делегованих йому начальником Головного управління повноважень.
2.2. Забезпечує ефективне виконання напрямів роботи управління економіки та реформування щодо реалізації державної політики у житлово-комунальній сфері.
2.3. Бере участь у виконанні державних програм, розробці та реалізації регіональних програм розвитку та реформування житлово-комунального господарства, організовує проведення моніторингу стану виконання цих програм.
2.4.  Аналізує стан житлово-комунального господарства області, готує пропозиції до проектів державного та обласного бюджетів щодо фінансування регіональних програм розвитку житлово-комунального господарства.
2.5. Бере участь у формуванні фінансових планів підприємств спільної власності територіальних громад міст, сіл та селищ області.
2.6. Забезпечує розробку та техніко-економічне обґрунтування планів-прогнозів соціально-економічного розвитку галузі, визначення пріоритетів з урахуванням формування нового економічного механізму джерел фінансування.
2.7. Готує пропозиції щодо впровадження на підприємствах житлово-комунального господарства нових інформаційних технологій та пропагує досягнення передового досвіду в галузі.
2.8. Готує пропозиції щодо розвитку зовнішньоекономічної діяльності та залучення інвестицій для реформування галузі.
2.9. Організовує роботу з розробки та виконання програм і заходів з енергозбереження.
2.10. Контролює організацію ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності та підготовку фінансової звітності у відповідності з вимогами чинного законодавства апарату управління.
2.11. Організовує роботу щодо здійснення контролю за використанням бюджетних коштів, виділених на виконання регіональних програм реформування та розвиток галузі.
2.12. Забезпечує контроль за проведенням тендерних закупок послуг та робіт. 
2.13. Організовує роботу щодо узагальнення та здійснення контролю за своєчасним наданням державної статистичної звітності.
2.14. Контролює виконання законодавчих та нормативних актів, розпоряджень (наказів) керівників Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства, інших центральних органів виконавчої влади в межах делегованих йому повноважень і компетенції.
2.15. Здійснює державний контроль за додержанням вимог нормативно-правових актів з питань житлово-комунального господарства.
2.16. Організовує роботу з розгляду працівниками управління звернень громадян, громадських об'єднань, державних, недержавних підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування та приймає за ними відповідні рішення згідно з чинним законодавством і наданими йому повноваженнями.
2.17. Виконує доручення начальника Головного управління, готує доповідні записки, проекти наказів та розпоряджень з питань, що належать до його компетенції.
2.18. Подає, у межах своїх повноважень відповідно до законодавства, пропозиції начальнику Головного управління про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників управління, своєчасне заміщення вакансій, заохочення, накладання стягнень та інші питання службової діяльності. Контролює діяльність підлеглих.
3. Має право 
3.1. Представляти управління в інших управлінських структурах з питань, що належать до його компетенції.
3.2. У встановленому порядку запитувати та отримувати від державних органів влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ, організацій різних форм власності, політичних партій, громадських та релігійних організацій необхідні статистичні та оперативні дані, звіти з питань, що стосуються діяльності Головного управління. 
3.3. Здійснювати перевірку стану дотримання Конституції України, актів законодавства України органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, керівниками підприємств, установ, організацій, їх філій та відділів, незалежно від форм власності, згідно з чинним законодавством у межах наданих повноважень.
3.4. Здійснювати особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності управління економіки та реформування, та вживати заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг.
3.5. Залучати фахівців інших структурних підрозділів виконавчих органів, підвідомчих підприємств та організацій за згодою їх керівників для розгляду питань, що належать до його компетенції.
3.6. Скликати наради з питань, що належать до його компетенції.
4. Відповідальність
 Несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань перед головою обласної держадміністрації та начальником Головного управління, за бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням.
5. Повинен знати
Конституцію України; акти законодавства, нормативні документи, що стосуються державної служби та місцевої державної адміністрації; укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, прийняті у межах їх повноважень, що регулюють розвиток відповідних сфер управління; практику застосування чинного законодавства; основи державного управління, економіки та управління персоналом; основи права; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.
6. Кваліфікаційні вимоги
Вища освіта в сфері житлово-комунального господарства за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.
Стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших організаціях (підприємствах) не менше 5 років.
 
Заступник начальника Головного управління
житлово-комунального господарства облдержадміністрації –
начальник управління економіки та реформування
 
Посадову інструкцію отримав_________________________
                                                                                                              (підпис)