Текст документа: Посадова інструкція першого заступника начальника Головного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації


Додаток до розпорядження голови облдержадміністрації
від 23 грудня 2006 року № 1343


Посадова інструкція першого заступника начальника Головного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

1.     Загальні положення
 
1.1. Посада першого заступника начальника Головного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації (далі – Головне управління), згідно зі ст. 25 Закону України “Про державну службу”, віднесена до V категорії посад державних службовців.
1.2. Призначення на посаду першого заступника начальника Головного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації та звільнення з неї здійснюються розпорядженням голови облдержадміністрації та за погодженням з Міністерством будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України.
1.3. У своїй роботі перший заступник начальника Головного управління керується Конституцією та законами України, указами Президента України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації і рішеннями обласної ради, наказами та інструкціями Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, Положенням   про Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, наказами начальника Головного управління. 
2. Завдання та обов'язки
2.1. Здійснює керівництво діяльністю Головного управління у порядку делегованих йому начальником Головного управління повноважень.
2.2. У разі відсутності начальника Головного управління (відпустка, хвороба та інше) виконує його обов'язки з правом підпису розпорядницьких та фінансових документів.
2.3. Забезпечує ефективне виконання закріплених за ним напрямів роботи Головного управління щодо реалізації державної політики у житлово-комунальній сфері.
2.4. Визначає ступінь відповідальності керівників у складі Головного управління в межах повноважень, делегованих йому начальником Головного управління.
2.5. Організовує виконання державних програм, розробку і реалізацію регіональних програм розвитку та реформування житлово-комунального господарства. Подає пропозиції до проектів регіональних програм соціально-економічного розвитку області щодо поліпшення комунального обслуговування населення та благоустрою населених пунктів, охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження, стану безпеки, умов праці та виробничого середовища.
2.6. Контролює виконання законодавчих та нормативних актів, розпоряджень (наказів) керівників Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства, інших центральних органів виконавчої влади в межах делегованих йому повноважень і компетенції.
2.7. Здійснює аналіз стану та тенденції розвитку сфери житлово-комунального господарства, ходу виконання програм та приймає відповідні рішення з питань, що стосуються його компетенції.
2.8. Організовує роботу з розгляду працівниками Головного управління звернень громадян, громадських об'єднань, державних, недержавних підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування та приймає за ними відповідні рішення згідно з чинним законодавством і наданими йому повноваженнями.
2.9. У межах наданих повноважень планує, регулює та контролює ефективну взаємодію Головного управління з іншими зацікавленими підрозділами органів державної влади, громадськими об'єднаннями та науковими організаціями при розв'язанні питань, що стосуються діяльності Головного управління.
2.10. Виконує доручення начальника Головного управління, готує доповідні записки, проекти наказів та розпоряджень з питань, що стосуються його компетенції.
2.11. Подає, у межах своїх повноважень відповідно до законодавства, пропозиції начальнику Головного управління про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Головного управління, своєчасне заміщення вакансій, заохочення, накладання стягнень та інші питання службової діяльності. Контролює діяльність підлеглих.
2.12. Вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників Головного управління.
2.13. Забезпечує захист державної таємниці у напрямах діяльності Головного управління.
2.14. Забезпечує здійснення державного контролю за додержанням правил комунального обслуговування та благоустрою населених пунктів.
2.15. Вносить пропозиції та проводить роботу щодо удосконалення методів управління майном підприємств, установ і організацій житлово-комунального господарства.
2.16. Організує контроль за роботою підвідомчих підприємств обласної комунальної власності у межах повноважень, делегованих обласною радою.
2.17. Забезпечує дотримання законності в діяльності Головного управління.
2.18. Здійснює контроль за впровадженням нових інформаційних технологій в галузі.
3. Має право
3.1. Представляти Головне управління в інших управлінських структурах з питань, що належать до його компетенції.
3.2. У встановленому порядку запитувати та отримувати від державних органів влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ, організацій різних форм власності, політичних партій, громадських та релігійних організацій необхідні статистичні та оперативні дані, звіти з питань, що стосуються діяльності Головного управління. 
3.3. Здійснювати перевірку стану дотримання Конституції України, актів законодавства України органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, керівниками підприємств, установ, організацій, їх філій та відділів, незалежно від форм власності, згідно з чинним законодавством у межах наданих повноважень.
3.4. Здійснювати особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності Головного управління, та вживати заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг.
3.4. Залучати фахівців інших структурних підрозділів обласної держадміністрації, підвідомчих підприємств та організацій за згодою їх керівників для розгляду питань, що належать до його компетенції.
3.5. Скликати наради з питань, що належать до його компетенції.
4. Відповідальність
Несе персональну відповідальність за виконання покладених на Головне управління завдань перед головою обласної держадміністрації та начальником Головного управління, за бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням.
5. Повинен знати
Конституцію України; акти законодавства, нормативні документи, що стосуються державної служби та місцевої державної адміністрації; укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, прийняті у межах їх повноважень, що регулюють розвиток відповідних сфер управління; практику застосування чинного законодавства; основи державного управління, економіки та управління персоналом; основи права, політології та ринку праці; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.
6. Кваліфікаційні вимоги
Вища освіта в сфері житлово-комунального господарства за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.
Стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших організаціях (підприємствах) не менше 5 років.
 
Перший заступник
начальника Головного управління
житлово-комунального господарства
облдержадміністрації
 
 
 
Посадову інструкцію отримав_________________________
(підпис)