Текст документа:

Про затвердження в новій редакції Положення про ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ та посадової інструкції директора цього Департаменту

Попередня редакція документу, від 27.12.2012 № 1966


ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 26 лютого 2014 року № 110


Про затвердження в новій редакції Положення про ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ та посадової інструкції директора цього Департаменту


Відповідно до статті 11, пунктів 3, 4¹ частини першої статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 11 Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2013 № 348 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ з питань фінансів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації», Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 13.09.2011 № 11, з метою приведення Положення про Департамент фінансів Луганської обласної державної адміністрації, посадової інструкції директора цього Департаменту у відповідність до вимог чинного законодавства:

 

1.                 Затвердити у новій редакції Положення про ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, посадову інструкцію директора цього Департаменту, що додаються.

 

2.                 Вважати такими, що втратили чинність, Положення про Департамент фінансів Луганської обласної державної адміністрації, посадову інструкцію директора цього Департаменту, затверджені розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 27.12.2012 № 1966.

 

 

 

 Голова                                                                                        В.М. ПРИСТЮК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

„ 26 ” лютого 2014 р. № 110

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

1. ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі – Департамент) утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до її складу.

 

2. Департамент підпорядкований голові облдержадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству фінансів України.

 

3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями голови обласної держадміністрації, рішеннями обласної ради, наказами Департаменту, а також цим Положенням.

 

4. Основними завданнями Департаменту є:

- забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території області;

- розроблення в установленому порядку проекту обласного бюджету;

- підготовка розрахунків до проекту обласного бюджету та прогнозу на наступні за планованим два бюджетні періоди і подання таких документів на розгляд голові облдержадміністрації;

- забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів в межах повноважень, визначених законодавством;

- розроблення пропозицій щодо удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;

- проведення разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації аналізу фінансово-економічного стану області, перспектив її подальшого розвитку;

- здійснення в межах повноважень  державного контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів;

- здійснення загальної організації та управління виконанням обласного бюджету, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

 

 

5. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги відповідно до законодавства;

4) аналізує в межах повноважень стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку області та вживає заходів щодо усунення недоліків;

5) готує пропозиції стосовно фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку області;

6) вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету;

7) бере участь у:

- підготовці заходів стосовно регіонального розвитку;

- погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

- розробленні проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

- підготовці балансу фінансових ресурсів обласного бюджету;

- розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації;

8) аналізує соціально-економічні показники розвитку області та враховує їх під час складання проекту обласного бюджету;

9) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

10) розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

11) визначає порядок та строки розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

12) проводить під час складання і розгляду проекту обласного бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо відповідності такого проекту меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

13) приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій до проекту обласного бюджету перед поданням його на розгляд облдержадміністрації;

14) бере участь у підготовці звітів голови облдержадміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

15) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдержадміністрації;

16) організовує роботу з підготовки проекту обласного бюджету, визначає за дорученням керівництва облдержадміністрації порядок і строки подання структурними підрозділами облдержадміністрацій матеріалів для підготовки проекту обласного бюджету і прогнозних розрахунків коштів, що передаються для відповідного розподілу між бюджетами районів, міст обласного значення і бюджетами районів у містах або для виконання спільних проектів; складає проект обласного бюджету та прогноз на наступні за планованим два бюджетні періоди; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів, та подає їх на розгляд керівництву облдержадміністрації;

17) перевіряє розрахунки міжбюджетних трансфертів і видає висновок щодо їх відповідності Формулі розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та відповідними бюджетами місцевого самоврядування;

18) перевіряє рішення районних та міських (міст обласного значення) рад про затвердження бюджету та внесення змін до нього щодо відповідності бюджетному законодавству;

19) складає і затверджує тимчасовий розпис обласного бюджету та розпис обласного бюджету, вносить в установленому порядку зміни до розпису обласного бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність зазначеного розпису встановленим бюджетним призначенням;

20) затверджує паспорти бюджетних програм у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі;

21) проводить в установленому порядку розрахунки між обласним бюджетом та державним, районними бюджетами, бюджетами міст обласного значення;

22) перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з обласного бюджету;

23) погоджує кошториси, плани асигнувань та штатні розписи структурних підрозділів облдержадміністрацій;

24) здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз надходження доходів до обласного бюджету;

25) організовує виконання обласного бюджету, забезпечує в межах повноважень разом з Головним управлінням Міндоходів у Луганській області, Головним управлінням державної казначейської служби України у Луганській області, іншими структурними підрозділами обласної держадміністрації надходження доходів до обласного бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

26) зводить показники бюджетів місцевого самоврядування, що входять до бюджету області, та подає їх у встановлені строки до Міністерства фінансів України;

27) забезпечує захист фінансових інтересів держави;

28) готує і подає обласній раді офіційні висновки про перевиконання (недовиконання) дохідної частини загального фонду обласного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до обласного бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів обласного бюджету;

29) проводить моніторинг змін, що вносяться до обласного бюджету;

30) за рішенням обласної ради розміщує тимчасово вільні кошти обласного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків;

31) аналізує бюджетну і фінансову звітність (інші звіти) про виконання місцевих бюджетів, інші фінансові звіти, подані Головним управлінням Державної казначейської служби України у Луганській області;

32) інформує керівництво облдержадміністрації про стан виконання обласного бюджету за кожний звітний період і подає йому на розгляд річний та квартальний звіти про виконання обласного бюджету;

33) розглядає звернення щодо виділення коштів із резервного фонду бюджету та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень;

34) організовує та проводить внутрішній аудит у порядку, визначеному законодавством;

35) бере участь у розробленні та виконанні інвестиційних програм, подає пропозиції щодо удосконалення механізму економічного стимулювання підприємств для розвитку економічного потенціалу області;

36) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

37) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідної місцевої ради;

38) бере участь у підготовці проектів, угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

39) бере участь у розробленні пропозицій щодо удосконалення структури облдержадміністрації, визначення фонду оплати праці її працівників, витрат на утримання облдержадміністрації;

40) здійснює в межах повноважень контроль за дотриманням бюджетного законодавства щодо місцевих бюджетів на всіх стадіях бюджетного процесу;

41) застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;

42) приймає рішення про застосування до учасників бюджетного процесу заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2 - 5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах установлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема, щодо:

- зупинення операцій з бюджетними коштами;

- призупинення бюджетних асигнувань;

- зменшення бюджетних асигнувань;

- повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;

- безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів;

43) аналізує діяльність структурних підрозділів з питань фінансів райдержадміністрацій та структурних підрозділів з питань фінансів виконавчих органів рад міст обласного значення і готує пропозиції щодо її вдосконалення;

44) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

45) інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

46) здійснює повноваження, делеговані обласною радою;

47) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

48) організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;

49) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

50) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

51) забезпечує захист персональних даних;

52) забезпечує в межах відповідних бюджетних призначень створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників Департаменту;

53) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

6. Департамент має право:

- одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Департамент завдань;

- залучати фахівців інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції Департаменту;

- вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи облдержадміністрації;

- користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

- скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Департаменту.

 

7. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах своїх повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

8. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади головою облдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством фінансів України в установленому законодавством порядку.

 

9. Директор Департаменту має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою облдержадміністрації за поданням директора Департаменту.

 

10. Директор Департаменту:

1) здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Департаменті;

2) подає на затвердження голові облдержадміністрації положення про Департамент;

3) затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту, посадові інструкції його працівників та розподіляє обов'язки між ними;

4) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації;

5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

6) звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

7) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

8) представляє інтереси Департаменту у відносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

9) видає у межах своїх повноважень накази, організовує здійснення контролю за їх виконанням;

10) подає на затвердження голови облдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

11) розпоряджається коштами у межах затвердженого в установленому порядку кошторису Департаменту;

12) затверджує розпис доходів і видатків обласного бюджету на рік та тимчасовий розпис на відповідний період, забезпечує відповідність розпису обласного бюджету встановленим бюджетним призначенням;

13) призначає на посаду і звільняє з посади працівників Департаменту;

14) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;

15) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

16) забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

17) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

11. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України, можуть бути скасовані головою облдержадміністрації, Міністерством фінансів України.

 

12. У Департаменті для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, може утворюватися колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), заступників директора Департаменту за посадою, а також інших працівників Департаменту.

Директор вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень.

 

13. Департамент утримується за рахунок коштів державного бюджету, якщо інше не передбачено законом.

 

14. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначається в межах відповідних бюджетних призначень у встановленому законодавством порядку.

 

15. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджуються в установленому законодавством порядку.

 

16. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Луганській області, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

Заступник голови – керівник апарату                              С.Г. ТИХОНОВСЬКИЙ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
облдержадміністрації
« 26 » лютого 2014 р.  № 110

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

директора Департаменту фінансів

Луганської обласної державної адміністрації

 

1. Загальна частина

 

Посада директора Департаменту фінансів Луганської  обласної державної адміністрації (далі – Департамент) згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14.08.2013 № 703 «Про віднесення деяких посад працівників органів державної влади, інших державних органів, установ до відповідних категорій посад державних службовців та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України» віднесена до IV категорії посад державних службовців.

 

Директор Департаменту призначається на посаду та звільняється з посади головою облдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством фінансів України в установленому законодавством порядку.

 

Директор Департаменту підпорядковується безпосередньо голові облдержадміністрації, є підзвітним і підконтрольним з питань галузевої спрямованості  заступнику  голови облдержадміністрації  згідно  з розподілом обов’язків, а з інших питань, що стосуються  діяльності облдержадміністрації, іншим заступникам голови облдержадміністрації.

 

Директору безпосередньо підпорядковані всі працівники Департаменту.

 

На посаду директора Департаменту призначається особа, яка має:

повну вищу освіту (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Фінанси»;

післядипломну освіту у сфері управління «Магістр державного управління» або «Фінанси»;

стаж роботи за фахом на державній службі на керівних посадах не менше 3-х років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 5-ти років.

 

У своїй діяльності директор Департаменту керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, Положенням про Департамент, іншими нормативно-правовими актами, що пов’язані з функціями Департаменту.

 

У разі відсутності директора Департаменту його заміщує заступник директора Департаменту.

 

2. Завдання, обов’язки та повноваження

 

Завданнями, обов'язками та повноваженнями директора Департаменту є:

забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території області; здійснення функцій зі складання, виконання обласного бюджету, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інших функцій, пов'язаних з управлінням коштами обласного бюджету;

здійснення керівництва розробкою аналітичних матеріалів, розрахунків, планових показників, комплексів заходів, пропозицій, прогнозів розвитку бюджетної політики в області;

забезпечення відповідності розпису обласного бюджету встановленим бюджетним призначенням;

участь у засіданнях колегії обласної державної адміністрації;

забезпечення розгляду звернень органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян та їх об'єднань з питань, що належать до компетенції Департаменту, в порядку, встановленому чинним законодавством України;

здійснення керівництва Департаментом, сприяння створенню належних умов праці у Департаменті;

подання на затвердження голові облдержадміністрації Положення про Департамент;

затвердження положень про структурні підрозділи Департаменту, посадових інструкцій його працівників та розподіл обов'язків між ними;

планування роботи Департаменту, внесення пропозицій щодо формування планів роботи облдержадміністрації;

вжиття заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

надання звіту голові облдержадміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

представлення інтересів Департаменту у відносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

видання у межах своїх повноважень наказів, організація контролю за їх виконанням;

подання на затвердження голови облдержадміністрації проектів кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

розпорядження коштами у межах затвердженого в установленому порядку кошторису Департаменту;

затвердження розпису доходів і видатків обласного бюджету на рік та тимчасового розпису на відповідний період, забезпечення відповідності розпису обласного бюджету встановленим бюджетним призначенням;

призначення на посади та звільнення з посад працівників Департаменту;

подання голові облдержадміністрації пропозицій щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством, заступників директора Департаменту;

організація роботи з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;

проведення особистого прийому громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

забезпечення дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

забезпечення здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції;

забезпечення у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

забезпечення у межах своїх повноважень реалізації державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

забезпечення захисту персональних даних;

забезпечення, в межах відповідних бюджетних призначень, створення належних виробничих і соціально-побутових умов для працівників Департаменту;

здійснення інших повноважень, визначених законом.

 

Директор Департаменту повинен знати:

Конституцію України, закони України, акти законодавства, що стосуються державної служби, діяльності обласної державної адміністрації, Департаменту;

акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють питання бюджетної політики;

основи державного управління, економіки та управління персоналом;

основи права, політології та ринку праці;

форми та методи роботи із засобами масової інформації;

правила ділового етикету;

правила поведінки державного службовця;

правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;

основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби;

практику застосування чинного законодавства у сфері бюджетної політики.

 

3. Права

 

Відповідно до покладених завдань, обов'язків і повноважень директор Департаменту має право:

одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Департамент завдань;

залучати працівників інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції Департаменту;

вносити в установленому порядку голові облдержадміністрації пропозиції щодо удосконалення роботи облдержадміністрації;

користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Департаменту.

 

4. Відповідальність

 

Директор  Департаменту несе відповідальність за:

виконання покладених на Департамент завдань;

неналежне виконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, порушення норм етики поведінки державного службовця - дисциплінарну - в межах, визначених чинним законодавством про працю та Законом України «Про державну службу»;

правопорушення, скоєні в процесі виконання посадових обов'язків, - в  межах, визначених адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України;

завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством України.

Оцінка діяльності директора Департаменту забезпечується шляхом атестації та щорічної оцінки виконання ним посадових обов’язків і завдань.

Показниками оцінки його роботи є якість та своєчасність виконання посадових завдань та обов'язків, дотримання етики поведінки державного службовця.

 

5. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

 

Директор Департаменту в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами обласної державної адміністрації та її апарату, районними державними адміністраціями, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, громадськими об’єднаннями.

 

 

Заступник голови – керівник апарату                              С.Г. ТИХОНОВСЬКИЙ