Текст документа: Про затвердження Положення про відділ науки облдержадміністрації


ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28 грудня 2002 року № 836


Про затвердження Положення про відділ науки облдержадміністрації

 ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28.12.2002 р. N 836

Про затвердження Положення про відділ науки облдержадміністрації
-->

Відповідно до статей 5, 22 Закону України від 09.04.99 N 586 "Про місцеві державні адміністрації":

1. Затвердити Положення про відділ науки обласної державної адміністрації (додається).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної держадміністрації Грищенка В. О.

 

Голова
обласної держадміністрації 

 
О. С. Єфремов 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації
від 28 грудня 2002 р. N 836 


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ науки обласної державної адміністрації

1. Відділ науки обласної державної адміністрації (далі - відділ) є структурним підрозділом облдержадміністрації, підзвітним та підконтрольним голові облдержадміністрації та Міністерству освіти і науки України.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, постановами Президії НАН України, розпорядженнями голови облдержадміністрації та цим Положенням.

3. Основними завданнями відділу є:

- участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

- участь у забезпеченні розвитку наукового та науково-технічного потенціалу області;

- визначення перспектив і пріоритетних напрямів розвитку у сфері наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

- сприяння забезпеченню захисту регіональних інтересів у процесі інтеграції державної науки у світову.

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

- бере участь у розробці проектів програм науково-технічного та соціально-економічного розвитку Луганської області;

- забезпечує проведення комплексного аналізу стану науково-технічної, науково-технологічної та інноваційної діяльності в області, прогнозування тенденцій їх розвитку й взаємозв'язку з виробничою, економічною та соціальною сферами;

- готує пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку науки й техніки та пріоритетів інноваційної діяльності в області;

- бере участь у проведенні експертизи інноваційних пропозицій для включення їх до національних, державних та регіональних програм;

- бере участь у визначенні доцільності виконання й фінансування регіональних наукових і науково-технічних програм;

- бере участь у формуванні координаційних рад з пріоритетних напрямів розвитку науки, техніки регіону;

- за дорученням голови облдержадміністрації контролює роботу наукової (науково-технічної) діяльності установ області, яка повністю або частково фінансується за рахунок державного бюджету.

5. Відділ має право:

- одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій інформацію та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- утворювати координаційні комісії, робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних та регіональних програм і проектів, проведення аналізу стану прогнозів розвитку наукового й науково-технічного потенціалу області;

- укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, встановлювати зв'язки з науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;

- організовувати та проводити в установленому порядку конференції, семінари тощо з питань, що належать до його компетенції.

6. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян.

7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою обласної держадміністрації за погодженням з Міністерством освіти і науки України.

8. Начальник відділу повинен мати науковий ступінь.

9. Начальник відділу:

- здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

- розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання відділу;

- подає на затвердження голові облдержадміністрації кошториси доходів і видатків та штатний розпис відділу;

- призначає на посади та звільняє з посад працівників відділу;

- розподіляє обов'язки між працівниками відділу, визначає ступінь їх відповідальності;

- видає в межах своєї компетенції накази, організовує та контролює їх виконання.

10. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо визначення реалізації основних напрямів діяльності відділу, обговорення найважливіших програм і вирішення питань при відділі можуть утворюватися наукова рада та комісії у складі учених і висококваліфікованих спеціалістів.

Склад ради та комісії, положення про них затверджує голова облдержадміністрації за поданням начальника відділу.

11. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу та видатки на його утримання в межах виділених асигнувань визначає голова обласної держадміністрації.

Кошторис доходів і видатків, штатний розпис відділу затверджує голова обласної держадміністрації після проведення їх експертизи Головним фінансовим управлінням облдержадміністрації.

12. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в управлінні Державного казначейства в Луганській області, печатку із зображенням Державного герба України й своїм найменуванням.

____________

 

Електронну копію тексту надано Луганською обласною державною адміністрацією.