Текст документа: Про затвердження Програми розвитку туризму в Луганській області на 2002 - 2010 роки


ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 29 листопада 2002 року № 743


Про затвердження Програми розвитку туризму в Луганській області на 2002 - 2010 роки

На виконання Указу Президента України від 10.08.99 N 973 "Про Основні напрями розвитку туризму в Україні до 2010 року", постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2002 N 583 "Про затвердження Державної програми розвитку туризму на 2002 - 2010 роки" та з метою формування конкурентоспроможного вітчизняного туристичного продукту:

1. Затвердити Програму розвитку туризму в Луганській області на 2002 - 2010 роки (далі - Програма, додається).

2. Координацію робіт, пов'язаних з виконанням Програми, покласти на управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації (Кириченко С. О.).

3. Визначити таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 18.11.97 N 1201 "Про Програму розвитку туризму в Луганській області до 2005 року".

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Пілієва С. Г.

 

 Голова
обласної держадміністрації 

 
О. С. Єфремов 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації
від 29 листопада 2002 р. N 743 


ПРОГРАМА
розвитку туризму в Луганській області на 2002 - 2010 роки
Загальні положення

Туристична галузь дедалі набуває більшого значення для розвитку економіки та соціальної сфери в Україні, у тому числі й у Луганській області. Розвиток в'їзного та внутрішнього туризму, екскурсійної діяльності є важливим чинником підвищення якості життя в області, утворення додаткових робочих місць, поповнення місцевого бюджету та підвищення її авторитету як на внутрішньому, так і на міжнародному туристичних ринках.

Розвиток туризму істотно впливає на такі сектори економіки, як транспорт, торгівля, зв'язок, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів широкого вжитку, і є одним з найбільш перспективних напрямів структурної перебудови економіки. У свою чергу, важливими факторами розвитку туристичної галузі є природно-рекреаційний та історико-культурний потенціал регіону.

Останнім часом в області спостерігається тенденція зростання кількості суб'єктів туристичної діяльності, у тому числі й фізичних осіб. За станом на 01.07.2002 вона становила понад 60 суб'єктів. Чисельність працівників туристичної галузі - 314 осіб.

Щороку збільшується обсяг туристичних послуг. У 2001 році цей показник перевищував 4,8 млн. грн. (у 1,4 разу більше ніж у 2000 р.). За підсумками 2001 року область займає 19 місце серед регіонів України за обсягами реалізації туристичних послуг.

За останні роки в регіоні спостерігається позитивна тенденція збільшення кількості обслуговуваних туристів і у зв'язку з цим зростання обсягів наданих туристичних послуг і платежів до бюджету (на 24,6 відсотки більше ніж у 2000 році).

В області є необхідні умови для розвитку туристичної індустрії: природні умови, історико-культурна спадщина та людські ресурси. Проте цей потенціал не затребуваний туристами, так як матеріально-технічна база туристично-рекреаційних об'єктів потребує значних капіталовкладень.

Ця Програма має стати концептуальною базою довгострокової програми розвитку туризму в області, створення організаційно-правових та економічних засад становлення туризму як високорентабельної галузі економіки, важливого засобу культурного та духовного виховання громадян, а також покликана стимулювати ефективне використання наявних рекреаційних ресурсів, підвищити рівень міжгалузевого співробітництва, визначити перспективи подальшого розвитку туризму на основі аналізу його сучасного стану.

Мета й основні завдання Програми

Метою Програми є здійснення заходів, спрямованих на створення високорентабельної туристичної галузі області, покликаної забезпечити потреби внутрішнього та міжнародного туризму з урахуванням природно-кліматичного, рекреаційного, соціально-економічного та історико-культурного потенціалу регіону, його особливостей.

Програма передбачає створення сприятливих умов для входження туристичної галузі Луганської області до загальноукраїнського туристичного ринку, що потребує забезпечення на національному рівні відповідної комфортабельності для туристів, впровадження системи стандартів їх обслуговування, гарантій безпеки тощо.

Основними завданнями Програми є:

- забезпечення сталого розвитку туристичної галузі та підвищення її частки в макроекономічних показниках;

- підвищення рівня життя громадян і створення додаткових робочих місць;

- підвищення іміджу регіону на вітчизняному та міжнародному туристичних ринках;

- збільшення частки очікуваних доходів від туристичної галузі у державному бюджеті.

Важливе значення приділятиметься запровадженню системи єдиної державної статистики туристичної галузі, без якої практично неможливе розроблення планів, проектів та заходів, спрямованих на розвиток туризму. Провідна роль належатиме маршрутно-пізнавальному туризму. Використовуватимуться наявні можливості для розвитку оздоровчого, спортивного, спеціалізованого туризму: сільського, мисливського, рибальського, кінного та інших. Перспективною є участь у створенні туристично-екскурсійного потенціалу Краснодонського, Біловодського, Міловського, Станично-Луганського та Слов'яносербського районів. З урахуванням природно-рекреаційного потенціалу, а також попиту на міжнародному та внутрішньому туристичних ринках пріоритет віддаватиметься туристично-рекреаційній діяльності в Старобільському, Кремінському, Новопсковському та інших районах.

Фінансове забезпечення Програми

Заходи Програми будуть реалізовуватися за рахунок коштів обласного бюджету, міжнародної технічної допомоги, благодійних організацій, інвестиційних коштів, інших джерел, не заборонених законодавством. Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюватиметься в межах видатків управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, передбачених в обласному бюджеті для проведення загальнообласних заходів на відповідний рік.

Очікувана ефективність виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу відновити й зміцнити існуючу матеріально-технічну базу туризму, створити якісний регіональний туристичний продукт, здатний максимально задовольнити потреби населення, забезпечити комплексний розвиток області, створення високоприбуткової галузі економіки, яка задовольнить потреби внутрішнього та іноземного туризму, з урахуванням природно-кліматичного, історико-культурного, рекреаційного й соціально-економічного потенціалу регіону, створити передумови для залучення іноземних інвестицій, сприяти ефективному туристичному обміну та зміцненню іміджу регіону на вітчизняній і міжнародній арені, підвищити якість науково-методичного та кадрового забезпечення туристичної галузі.

Дана Програма передбачає здійснення таких заходів:

Державне регулювання туризму

1. Забезпечення вдосконалення структури управління у туристичній галузі на регіональному рівні, координації дій зацікавлених органів та відомств з цього питання.

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації 

2002 - 2003 роки 


2. Проведення аналізу діяльності суб'єктів туристичної діяльності області та розроблення за його результатами заходів щодо підвищення ефективності їх роботи на ринку туристичних послуг.

Обласна рада по туризму, управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації  

щороку 


3. Сприяння у залученні іноземних і вітчизняних інвестиційних та кредитних коштів у розвиток матеріально-технічної бази туристичної галузі.

Обласна рада по туризму, управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності, Головне управління економіки облдержадміністрації 

2002 - 2010 роки 


4. Розроблення заходів щодо державної підтримки організації туристично-оздоровчої та екскурсійної роботи серед дітей, підлітків і молоді.

Обласна рада по туризму, управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності, управління у справах сім'ї та молоді, управління транспорту та зв'язку облдержадміністрації 

2002 - 2003 роки 


5. Проведення разом з зацікавленими структурами статистичного обстеження туристичних потоків з метою виміру та оцінки економічного впливу туризму на функціонування галузей господарства, пов'язаних з туризмом на регіональному рівні.

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, Луганське обласне управління статистики (за згодою) 

2002 - 2003 роки 


6. Забезпечення впровадження обов'язкової сертифікації послуг, пов'язаних з розміщенням і харчуванням у закладах оздоровлення та відпочинку.

Луганський державний центр стандартизації, метрології та сертифікації (за згодою), управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації 

2002 - 2010 роки 


Розвиток матеріальної бази туризму

7. Проведення інвентаризації об'єктів туристичної інфраструктури.

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, Луганське обласне управління статистики (за згодою), регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області (за згодою) 

2002 - 2003 роки 


8. Створення регіонального реєстру підприємств туристично-рекреаційного комплексу.

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, Федерація профспілок Луганської області (за згодою), Луганське обласне управління статистики (за згодою), регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області (за згодою) 

2002 - 2005 роки 


9. Розроблення регіональної програми будівництва, реконструкції та модернізації матеріальної бази туристично-рекреаційного комплексу з урахуванням пріоритетного залучення до її виконання суб'єктів підприємництва.

Обласна рада по туризму, управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності, управління будівництва, управління містобудування та архітектури облдержадміністрації 

2002 - 2003 роки 


10. Участь у розробленні та виконанні проекту інвестиційної програми розбудови інфраструктури туризму в туристично-рекреаційних зонах за напрямами національної мережі міжнародних транспортних коридорів.

Обласна рада по туризму, управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності, управління будівництва, управління містобудування та архітектури, управління транспорту та зв'язку облдержадміністрації  

2002 - 2010 роки 


11. Участь у розробленні та виконанні комплексних програм розвитку туристичних центрів України.

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації 

2002 - 2010 роки 


12. Створення матеріально-технічної бази державних аварійно-рятувальних служб з метою забезпечення безпеки туристів.

Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації 

2002 - 2010 роки 


Використання рекреаційних ресурсів та культурної спадщини для розвитку туризму

13. Участь у створенні та веденні Державного кадастру рекреаційних ресурсів туризму.

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, Державне управління екології та природних ресурсів в Луганській області (за згодою), Федерація профспілок Луганської області (за згодою) 

2002 - 2005 роки 


14. Участь у проведенні інвентаризації й оцінки природних та історико-культурних ресурсів регіону.

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності, управління містобудування та архітектури, управління культури та мистецтв облдержадміністрації, Державне управління екології та природних ресурсів в Луганській області (за згодою) 

2002 - 2004 роки 


15. Установлення межі охоронних зон усіх видів об'єктів природно-заповідного фонду та необхідних резервованих територій для розвитку рекреаційного комплексу та туризму.

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності, управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, Державне управління екології та природних ресурсів в Луганській області (за згодою) 

2002 - 2007 роки 


16. Підготовка пропозицій про необхідність ремонтних та реставраційних робіт пам'ятників культури й архітектури області, які мають історичну цінність.

Управління культури і мистецтв, управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації 

2002 - 2003 роки 


17. Участь у підготовці проектів створення соціальної та господарської інфраструктури природно-заповідних територій і об'єктів, які використовуються для провадження туристичної діяльності.

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності, управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, Державне управління екології та природних ресурсів в Луганській області (за згодою) 

2002 - 2005 роки 


18. Участь у розробленні механізму раціонального та екологічно збалансованого використання природного й історико-культурного потенціалу для потреб туризму.

Державне управління екології та природних ресурсів в Луганській області (за згодою), управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації 

2002 - 2003 роки 


19. Виконання робіт з відновлення ландшафтів та поліпшення впорядкування рекреаційних територій.

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, Державне управління екології та природних ресурсів в Луганській області (за згодою) 

2002 - 2005 роки 


20. Створення сприятливих умов, відповідної інфраструктури та нових туристичних маршрутів для розвитку перспективних тематичних напрямів туризму, зокрема, екстремального, культурно-пізнавального, мисливського, рибальського, релігійного, спортивно-оздоровчого та інших.

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, обласна рада по туризму

2002 - 2010 роки 


21. Розроблення регіональної Програми розвитку сільського зеленого туризму.

Обласна рада по туризму, управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, Державне управління екології та природних ресурсів в Луганській області (за згодою), представництво Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Луганській області (за згодою) 

2003 - 2004 роки 


Кадрове та науково-методичне забезпечення туристичної галузі

22. Здійснення заходів щодо вдосконалення й подальшого розвитку системи освіти для підготовки спеціалістів туристичної галузі.

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності, Головне управління освіти та науки облдержадміністрації 

2002 - 2010 роки 


23. Проведення науково-дослідних робіт з виділення в сільській місцевості ареалів поетапного реформування територій для організації туризму.

Обласна рада по туризму, управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, Державне управління екології та природних ресурсів в Луганській області (за згодою) 

2002 - 2010 роки 


Удосконалення рекламно-інформаційної діяльності у туристичній галузі, поліпшення іміджу регіону на вітчизняній та міжнародній арені

24. Створення спеціалізованого центру туристичної інформації в Луганській області.

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації 

2002 - 2003 роки 


25. Створення єдиної інформаційної системи з повним банком даних про послуги, що надаються туристичними підприємствами, маршрути, об'єкти, заклади розміщення туристів, ціни, транспортне забезпечення, інші послуги.

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації 

2002 - 2003 роки 


26. Створення та постійне оновлення інформаційного банку даних про інвестиційні проекти в туристичній галузі.

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації 

2002 - 2010 роки 


27. Участь у міжнародних та вітчизняних спеціалізованих симпозіумах, семінарах, конференціях, салонах, виставках-ярмарках тощо.

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації 

2002 - 2010 роки 


28. Розроблення карт, схем туристичних об'єктів і схем розміщення пунктів сервісу в туристично-рекреаційних зонах у межах міжнародних транспортних коридорів.

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності, управління транспорту та зв'язку, управління торгівлі та побутового обслуговування населення облдержадміністрації 

2002 - 2010 роки. 


____________

 

Електронну копію тексту надано Луганською обласною державною адміністрацією.