Текст документа: Про створення координаційної ради з гендерних питань і проблем сім'ї


ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18 грудня 2002 року № 802


Про створення координаційної ради з гендерних питань і проблем сім'ї

На виконання ст. 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та з метою підвищення ролі жінки в суспільстві:

1. Створити координаційну раду з гендерних питань і проблем сім'ї (далі - Рада).

2. Затвердити Положення про координаційну раду з гендерних питань і проблем сім'ї (додається).

3. Призначити головою Ради заступника голови облдержадміністрації Грищенка В. О.

4. Управлінню у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації (Яриш В. Я.) у місячний термін надати голові Ради пропозиції щодо персонального складу Ради.

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 13.07.98 N 647 "Про Координаційну раду по роботі із сім'єю, жінками, молоддю та неповнолітніми".

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Грищенка В. О.

 

Голова
обласної держадміністрації 

 
О. С. Єфремов 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації
від 18 грудня 2002 р. N 802 


Положення
про обласну координаційну раду з гендерних питань і проблем сім'ї

1. Обласна координаційна рада з гендерних питань і проблем сім'ї є координаційно-аналітичним і консультативно-дорадчим органом, який створюється головою облдержадміністрації з метою координації дій установ і організацій щодо створення умов для реалізації рівних прав і можливостей чоловіків і жінок та вирішення проблем сім'ї.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародними правовими актами з питань гендерного рівноправ'я, а також цим Положенням.

3. Основні завдання Ради:

3.1. Розгляд питань, які стосуються рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, а також проблем сім'ї.

3.2. Координація зусиль державних органів, наукових, освітніх закладів, установ культури і громадських організацій щодо гендерних перетворень у всіх сферах життя та реалізації комплексних заходів стосовно зростання ролі сім'ї та поліпшення її становища, ролі чоловіка в родині, ролі жінки в житті суспільства.

3.3. Участь у підготовці пропозицій щодо внесення змін і доповнень до нормативно-правових актів, які регулюють гендерні відносини та визначають державну сімейну політику.

3.4. Сприяння здійсненню громадського контролю за дотриманням місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування чинного законодавства з питань гендерної та сімейної політики.

3.5. Участь у розробці механізмів залучення жінок до процесу прийняття рішень на всіх рівнях державної влади.

3.6. Участь у підготовці матеріалів до щорічної державної доповіді "Про виконання в Україні Конвенції ООН "Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок".

3.7. Сприяння просвітницькій, науково-дослідницькій та навчальній діяльності з гендерних питань і з питань сімейної політики.

3.8. Участь у формуванні громадської думки стосовно рівності статей як важливого чинника стабільності й викорінення архаїчних гендерних стереотипів.

3.9. Здійснення консультативно-інформаційної діяльності.

4. Повноваження Ради:

4.1. Звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій з питань гендерної та сімейної політики.

4.2. Вносити пропозиції облдержадміністрації стосовно вдосконалення механізмів реалізації державної сімейної політики та впровадження принципів рівноправності чоловіків і жінок у державному та суспільному житті.

4.3. Створювати робочі групи для проведення гендерних досліджень, досліджень у галузі сімейної політики, гендерної експертизи законодавства, вирішення інших питань, передбачених цим Положенням.

4.4. Розробляти програми та проекти для вирішення гендерних питань і проблем сім'ї, залучати для цього позабюджетні кошти, вносити пропозиції щодо використання на зазначені цілі бюджетних коштів.

4.5. Направляти відповідно до чинного законодавства запити до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та отримувати необхідну для роботи інформацію з питань гендерної та сімейної політики.

4.6. Запрошувати на засідання представників органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, громадських і міжнародних організацій або фахівців, діяльність яких пов'язана з вирішенням питань, що віднесені до повноважень Ради.

5. Регламент діяльності Ради

5.1. Засідання Ради проводяться в міру необхідності, але не менше ніж один раз на квартал.

5.2. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданнях, оформляються у вигляді протоколів і мають рекомендаційний характер.

5.3. Обов'язки голови Ради виконує заступник голови облдержадміністрації. Персональний склад Ради затверджується головою Ради. До складу Ради за згодою входять фахівці різних галузей, науковці, представники державних органів, громадських, у тому числі міжнародних, організацій, причетних до формування державної політики з рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, а також державної сімейної політики. У разі необхідності голова Ради має право вносити зміни щодо персонального складу Ради.

5.4. Голова Ради, його заступники, члени Ради працюють на громадських засадах.

5.5. У разі, коли член Ради з об'єктивних причин не може бути присутнім на засіданні, він за попереднім погодженням з головою Ради направляє на засідання представника з правом брати участь у обговоренні питань, що виносяться на розгляд, прийнятті рішень та рекомендацій Ради.

5.6. У період між засіданнями члени Ради працюють у складі робочих груп або індивідуально.

5.7. Організаційно-методичне забезпечення діяльності Ради здійснює управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації.

____________

 

Електронну копію тексту надано Луганською обласною державною адміністрацією.