Текст документа: Про затвердження Положення про Державний архів області


ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23 грудня 2002 року № 814


Про затвердження Положення про Державний архів області

 ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23.12.2002 р. N 814

Про затвердження Положення про Державний архів області
-->

На виконання ст. 28 Закону України від 13 грудня 2001 р. N 2888-III "Про Національний архівний фонд і архівні установи", постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2002 р. N 1641 "Про затвердження Типового положення про державний архів області, міста Києва і Севастополя":    

1. Затвердити Положення про Державний архів області, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27 вересня 1996 р. N 1032 "Про затвердження Положення про Державний архів області".

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації Запорожцева М. В.

 

Голова
обласної держадміністрації 

 
О. С. Єфремов 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації
від 23 грудня 2002 р. N 814 


ПОЛОЖЕННЯ
про Державний архів області

1. Державний архів області (далі - Державний архів) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, що утворюється головою обласної держадміністрації і підзвітний та підконтрольний голові обласної держадміністрації та Державному комітету архівів України (далі - Держкомархів).

2. Державний архів у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Держкомархіву, розпорядженнями голови обласної держадміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Державного архіву є:

- реалізація державної політики у сфері архівної справи та діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території області, координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у питаннях архівної справи та діловодства;

- внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, проведення їх державної реєстрації, ведення обліку та постійне зберігання цих документів, а також використання відомостей, що в них містяться;

- проведення науково-методичної роботи в галузі архівознавства, документознавства та археографії, впровадження досягнень науки, техніки, передового досвіду в практику діяльності архівних установ;

- здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

4. Державний архів відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Забезпечує постійне зберігання, охорону, реставрацію, консервацію:

- документів Національного архівного фонду, переданих до Державного архіву органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та об'єднаннями громадян, які діють (діяли) на території області;

- документів особового походження;

- службових видань, що не надходять у встановленому порядку до Книжкової палати України та бібліотек-депозитаріїв;

- документів юридичних і фізичних осіб, що в установленому порядку надійшли у власність держави з-за кордону;

- страхового фонду копій особливо цінних і унікальних документів, копій документів з історії області, що зберігаються в інших архівах, музеях і бібліотеках;

- облікових документів Державного архіву та архівних довідників (описів, каталогів, картотек, путівників, комп'ютерних дискет тощо), а також друкованих видань та інших матеріалів, що належать до довідково-інформаційного фонду Державного архіву.

4.2. Створює страхові копії та копії фонду користування особливо цінних документів, що зберігаються в Державному архіві, та профільних унікальних документів незалежно від місця зберігання і форми власності на них.

4.3. Проводить державну реєстрацію документів Національного архівного фонду незалежно від місця зберігання і форми власності на них.

4.4. Веде державний облік профільних документів Національного архівного фонду незалежно від місця зберігання і форми власності на них, здійснює контроль за їх збереженістю, обліком та використанням відомостей, що в них містяться.

4.5. Організовує роботу, пов'язану з віднесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього, незалежно від місця зберігання і форми власності на них.

4.6. Організовує роботу щодо віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних документів, внесення їх до Державного реєстру національного культурного надбання і страхування.

4.7. Визначає джерела комплектування Державного архіву документами Національного архівного фонду.

4.8. Проводить роботу, спрямовану на виявлення, взяття на облік, повернення, придбання або відтворення в копіях профільних документів, які знаходяться за кордоном, та документів іноземного походження, що стосуються історії області.

4.9. Приймає на прохання юридичних і фізичних осіб документи Національного архівного фонду, що є власністю цих осіб, на постійне чи тимчасове зберігання.

4.10. Придбаває профільні документи у разі їх продажу, звертається до суду з позовом про передачу у власність держави архівних документів, які не мають власника або власник яких невідомий.

4.11. Перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства в органах державної влади, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, що перебувають у зоні комплектування Державного архіву.

4.12. Здійснює контроль за складанням та додержанням номенклатури справ підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та об'єднань громадян, що перебувають у зоні комплектування Державного архіву.

4.13. Створює і вдосконалює довідковий апарат до архівних документів, забезпечує автоматизацію інформаційних процесів.

4.14. Надає користувачам архівні документи і довідковий апарат до них, інформує про документи, відомості з яких можуть бути ними використані.

4.15. Забезпечує у межах своїх повноважень охорону відомостей і збереженість документів, що становлять державну таємницю.

4.16. Забезпечує видачу архівних довідок, копій документів та іншим шляхом задовольняє запити фізичних і юридичних осіб.

4.17. Публікує в установленому порядку документи Національного архівного фонду, випускає довідково-інформаційні видання і посібники з архівної справи та діловодства.

4.18. Здійснює науково-методичне керівництво і контроль за діяльністю архівних відділів районних держадміністрацій, архівних відділів міських рад.

4.19. Складає і затверджує цільові програми та плани розвитку архівної справи в області, забезпечує їх виконання.

4.20. Вживає заходів для вдосконалення мережі державних та інших місцевих архівних установ.

4.21. Подає обласній держадміністрації пропозиції щодо створення архівних установ для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду, надає консультативно-методичну допомогу з організації діяльності зазначених архівних установ.

4.22. Здійснює грошову оцінку документів Національного архівного фонду, що зберігаються в Державному архіві, у фізичних і юридичних осіб, які перебувають у зоні його комплектування.

4.23. Надає допомогу юридичним і фізичним особам, які є власниками документів Національного архівного фонду, у поліпшенні умов їх зберігання, реставрації та створенні фондів користування.

4.24. Надає платні послуги юридичним і фізичним особам.

4.25. Бере участь у плануванні капітальних вкладень на будівництво місцевих архівних установ.

4.26. Сприяє залученню фахівців до роботи в архівних установах області, організовує підвищення їх кваліфікації.

4.27. Здійснює разом з науковими установами або самостійно наукові дослідження з архіво- і документознавства, археографії, впроваджує в практику їх результати, поширює науково-технічну інформацію з архівної справи та діловодства.

4.28. Організовує вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду.

4.29. Виконує інші функції, що випливають з покладених на Державний архів завдань.

5. Державний архів має право:

- одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів обласної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, громадян та їх об'єднань інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- вимагати від власника документів, від часу створення яких минуло понад 50 років, або в інших випадках, передбачених законодавством, подання цих документів для проведення експертизи їх цінності;

- звертатися до суду з позовом про позбавлення власника документів Національного архівного фонду, який не забезпечує належну їх збереженість, права власності на ці документи;

- порушувати в установленому порядку питання про зупинення діяльності архівних установ, які не забезпечують збереженість документів Національного архівного фонду або порушують вимоги щодо державної реєстрації цих документів;

- порушувати в порядку, встановленому законодавством, питання про притягнення до відповідальності працівників архівних установ, користувачів документами Національного архівного фонду та інших осіб, винних у порушенні законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, а також про відшкодування ними збитків, заподіяних власнику документів Національного архівного фонду або уповноваженій ним особі;

- скликати наради з питань, що належать до його компетенції.

6. Державний архів у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян. Працівники Державного архіву мають право на відвідування за його дорученням чи дорученням Держкомархіву архівних підрозділів і служб діловодства органів державної влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та об'єднань громадян, а також право доступу до їх документів, за винятком тих, що згідно із законодавством спеціально охороняються.

7. Державний архів очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної держадміністрації за погодженням з Держкомархівом.

Директор має заступників, які за його поданням, погодженим з Держкомархівом, призначаються на посаду та звільняються з посади головою обласної держадміністрації.

8. Директор Державного архіву:

- здійснює керівництво діяльністю Державного архіву, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Державний архів завдань, визначає ступінь відповідальності своїх заступників і керівників структурних підрозділів Державного архіву;

- затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників Державного архіву;

- видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

- розпоряджається коштами Державного архіву в межах затвердженого на його утримання кошторису;

- призначає на посаду і звільняє з посади працівників Державного архіву;

- вирішує питання про видачу документів Національного архівного фонду, що зберігаються в Державному архіві, юридичним особам у тимчасове користування поза Державним архівом та про доступ користувачів до роботи над документами;

- погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівників архівних відділів районних держадміністрацій.

9. У Державному архіві для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, утворюється колегія у складі директора Державного архіву (голова колегії) та його заступників за посадою, а також інших працівників Державного архіву. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів обласної держадміністрації.

Склад колегії затверджується головою обласної держадміністрації за поданням директора Державного архіву.

Рішення колегії проводяться в життя наказами директора Державного архіву.

10. Для проведення експертизи цінності документів Державний архів утворює експертно-перевірну комісію.

Склад і Положення про експертно-перевірну комісію затверджує директор Державного архіву відповідно до Типового положення, затвердженого Держкомархівом.

11. Для розгляду питань проведення науково-дослідної та видавничої роботи у сфері архівної справи та діловодства, вирішення інших питань відповідно до покладених завдань у Державному архіві можуть утворюватися постійно діючі та тимчасові ради і комісії.

Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує директор Державного архіву.

12. Державний архів утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників, кошторис і штатний розпис Державного архіву затверджує голова обласної держадміністрації.

13. Державний архів є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в управлінні Державного казначейства в Луганській області, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

____________

 

Електронну копію тексту надано Луганською обласною державною адміністрацією.