Текст документа: Про Програму розвитку соціальної сфери села Луганської області на період до 2005 року


ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27 грудня 2002 року № 834


Про Програму розвитку соціальної сфери села Луганської області на період до 2005 року

На виконання Указу Президента України від 15 липня 2002 року N 640 "Про першочергові заходи щодо підтримки розвитку соціальної сфери села" та постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2002 року N 1405 "Про орієнтовні обсяги введення в експлуатацію будівництва, реконструкції і відновлення об'єктів соціальної сфери села", з метою забезпечення життєдіяльності сільського населення області, подальшого розвитку соціальної сфери села в умовах реформування аграрного сектору економіки:

1. Затвердити Програму розвитку соціальної сфери села Луганської області на період до 2005 року (додається).

2. Визначити орієнтовні обсяги введення в експлуатацію закінчених будівництвом, реконструйованих і відновлених об'єктів соціальної сфери села та індивідуального житлового будівництва на селі на період до 2005 року згідно з додатками 1 - 13.

3. Доручити райдержадміністраціям, виконавчому комітету Свердловської міської ради розробити місцеві програми розвитку соціальної сфери села.

4. Райдержадміністраціям, виконавчому комітету Свердловської міської ради щороку до 15 березня надавати Головному управлінню сільського господарства і продовольства облдержадміністрації (Іванов В. О.):

- проекти переліків об'єктів соціального призначення, які заплановано будувати у сільських населених пунктах з використанням коштів Державного бюджету України;

- списки закладів, що відкриватимуться в існуючих приміщеннях та спорудах, у яких, крім загальної характеристики, мають зазначатися види витрат та потреба в коштах на оновлення їх матеріальної бази з визначенням сум, що виділятимуться з коштів місцевих бюджетів.

5. Головному управлінню сільського господарства і продовольства облдержадміністрації узагальнювати надану інформацію та щороку надсилати її до Міністерства аграрної політики України.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Махортова Ю. О.

 

Голова
обласної держадміністрації 

 
О. С. Єфремов 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації
від 27 грудня 2002 р. N 834 


ПРОГРАМА
розвитку соціальної сфери села Луганської області на період до 2005 року

Завдяки проведеній у сільському господарстві області реформі, створенню нових приватних агроформувань за останні 2 роки збільшилось виробництво сільгосппродукції, покращилась виплата заробітної та орендної плати за використання земельних та майнових паїв. Значний розвиток одержали особисті селянські господарства.

Однак ці та інші позитивні зрушення у сільськогосподарському виробництві поки що не забезпечили належного поліпшення умов життя сільського населення, розвитку різноманітних послуг. Із 122 тис. працездатних осіб, які мешкають у сільській місцевості: 19,4 тис. - незайняті та безробітні, 60 тис. - зайняті лише в особистих господарствах. Останнім часом не тільки не відновлюється, а, навпаки, припиняється діяльність підприємств і закладів соціально-культурного призначення і обслуговування, не ведеться їх оновлення.

Ці та інші недоліки негативно позначаються на соціально-демографічній ситуації на селі. Перевищення смертності над народжуваністю досягло 4,7 тис. чоловік на рік, майже у 60 відсотках сіл протягом останніх п'яти років кількість померлих перевищила кількість народжених. Зростають темпи обезлюднення сіл, у третині з них не самовідтворюється населення.

Основною причиною занепаду соціальної сфери села області стали спад виробництва і зниження доходів суб'єктів господарювання у 90-х роках.

Передача у 2000 - 2002 роках до комунальної власності закладів соціальної інфраструктури, що належали реформованим сільськогосподарським підприємствам, не підкріплюється відповідним наповненням місцевих бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними для утримання цих закладів.

Значно погіршилось фінансування за рахунок бюджетних коштів капіталовкладень до соціальної інфраструктури села, припинилось відшкодування агроформуванням витрат на її розвиток.

Унаслідок фізичного зносу матеріальної бази сільськогосподарського виробництва збільшується рівень травматизму, у тому числі зі смертельними наслідками.

В умовах реформування сільського господарства, становлення приватних агроформувань розв'язання проблем соціального розвитку села потребує спільних зусиль органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та населення як споживача відповідних послуг.

1. Цілі та завдання Програми

Основним завданням та метою програми розвитку соціальної сфери села Луганської області на період до 2005 року (далі - Програма) є припинення зазначених негативних процесів у соціальній сфері села, відновлення роботи об'єктів соціально-культурного призначення, досягнення реальних позитивних зрушень у забезпеченні життєдіяльності сільського населення, поліпшення демографічної ситуації і подальшого розвитку трудового потенціалу.

Програма буде сприяти формуванню високорозвинутої соціальної інфраструктури на селі як системи підприємств, організацій, установ, що надаватимуть відповідні послуги сільському населенню, та зростанню добробуту сільських мешканців.

Програмою передбачається:

- збільшення зайнятості сільського населення в сільськогосподарських підприємствах різних організаційно-правових форм та особистих підсобних господарств за рахунок нарощування виробництва сільськогосподарської продукції, її первинної переробки і збереження, розширення в сільській місцевості різних видів господарської діяльності за рахунок створення інфраструктури аграрного ринку тощо;

- підвищення продуктивності праці працюючих в усіх галузях сільського господарства, застосування науково обгрунтованих норм праці;

- ефективне використання трудових ресурсів та робочого часу;

- недопущення закриття, а також відновлення роботи раніше закритих та введення в дію нових об'єктів соціально-культурного призначення в сільських населених пунктах;

- нарощування обсягів житлового будівництва на основі спеціальної програми "Власний дім";

- збільшення обсягів будівництва інженерних мереж і споруд, насамперед, у населених пунктах з недостатнім водозабезпеченням, розвиток розвідних мереж водо- і газопроводів;

- створення сприятливих умов для розвитку на селі сфери платних послуг.

2. Ресурси для розвитку соціальної інфраструктури села

До розвитку соціальної інфраструктури максимально залучатимуться наявні у селах приміщення, майно і об'єкти незавершеного будівництва, які не використовуються. У 2003 - 2005 роках передбачається відновити роботу 9 шкіл, 20 дошкільних навчальних закладів, 33 закладів охорони здоров'я, 7 будинків культури і клубів, всього збудувати і ввести в експлуатацію 130 об'єктів соціально-культурного призначення.

Будуть проведені обстеження будівель, обладнання та іншого майна, що використовується (використовувалось) навчальними закладами, закладами охорони здоров'я, культури, фізичної культури та спорту, соціального і побутового обслуговування, торгівлі, транспорту і зв'язку у сільській місцевості, та вжито заходів до відновлення функціональної готовності цих закладів, визначені джерела та засоби для їх фінансового, матеріально-технічного і кадрового забезпечення.

Для фінансування будівництва і реконструкції об'єктів інфраструктури передбачається залучати кошти місцевих бюджетів, сільськогосподарських підприємств та організацій виробничої сфери, суб'єктів господарювання сфери обслуговування, населення, інших джерел, не заборонених законодавством.

На розвиток соціальної інфраструктури села області у 2003 - 2005 роках передбачається виділення з державного бюджету 36,4 млн. грн., які будуть використовуватись для створення найнеобхідніших умов соціально-культурного обслуговування жителів сіл, у яких відсутні навчальні заклади та заклади охорони здоров'я і є достатній контингент споживачів відповідних послуг. Під час будівництва і реконструкції інших об'єктів кошти Державного бюджету України будуть спрямовуватись на пайову участь держави для заохочення місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та недержавних інвесторів до розвитку соціальної інфраструктури села.

Для стимулювання індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості за програмою "Власний дім" з Державного бюджету України передбачається виділення коштів для надання кредитів індивідуальним забудовникам у сумі 16,2 млн. грн. На спорудження житла для працівників бюджетних установ і незахищених верств сільського населення у 2003 - 2005 роках необхідно спрямувати з Державного бюджету України 1,0 млн. грн., виділити кошти з місцевих бюджетів - 3,6 млн. грн.

Обов'язковою умовою успішного розвитку соціальної інфраструктури у 2003 - 2005 роках та у подальшому є будівництво групових, а також пов'язаних з ними локальних водопроводів, магістральних газопроводів і газопроводів-відводів, автомобільних доріг загального користування, ліній електропередачі, об'єктів телефонізації тощо.

До фінансування соціального розвитку села у період виконання Програми будуть залучатись також кошти Українського фонду соціальних інвестицій (УФСІ), який на конкурентній основі здійснюватиме відбір і фінансування мікропроектів, ініційованих територіальними громадами сіл, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями тощо. Кошти УФСІ мають бути спрямовані на підготовку і впровадження мікропроектів, пов'язаних з поліпшенням якості соціальних та комунальних послуг для територіальних громад сіл, а також на зміцнення матеріальної бази територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян.

3. Розширення сфери зайнятості, створення умов для зростання доходів сільського населення

Спад сільськогосподарського виробництва, значне зменшення поголів'я худоби та птиці у господарствах, недооцінка соціальних аспектів його реформування зумовили скорочення попиту на робочу силу. В агроформуваннях нового типу зайнято лише 42,6 тис. осіб, що на 100 тис. осіб менше, ніж у 90-х роках.

Зростає загальна чисельність безробітних громадян (за даними обстежень домогосподарств), яка у 2001 році становила 10,6 тис. осіб. Рівень безробіття у сільській місцевості, розрахований за методологією Міжнародної організації праці, у середньому досяг 8 відсотків економічно активного (у віці 15 - 70 років) населення. Протягом 2001 року на обліку в державній службі зайнятості перебували 17,5 тис. сільських жителів.

До цього часу 41 відсоток заробітної плати у сільському господарстві виплачується в натуральній формі, значна частина сільських сімей живе в умовах крайньої бідності.

З метою підвищення рівня зайнятості сільського населення необхідно забезпечити виконання таких заходів:

- збільшення кількості працюючих у сільськогосподарських підприємствах різних організаційно-правових форм за рахунок нарощування обсягів виробництва, первинної переробки сільгосппродукції;

- сприяння розвитку особистих підсобних господарств, власники яких приєднали до присадибних ділянок землі, отримані внаслідок розпаювання сільськогосподарських земель;

- створення мережі підприємств і організацій агросервісу, передусім у сфері матеріального постачання та збуту продукції, об'єктів інфраструктури аграрного ринку;

- забезпечення подальшого розвитку малого підприємництва у сферах діяльності, не пов'язаних із сільськогосподарським виробництвом, зокрема, побутового та комунального обслуговування населення.

Зростання доходів сільського населення має забезпечуватися, перш за все, шляхом:

- впровадження механізму забезпечення державних гарантій, положень Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, Конфедерацією роботодавців України і всеукраїнськими профспілками та профоб'єднаннями на 2002 - 2003 роки, галузевих угод, а також колективних договорів щодо оплати праці та захисту прав працівників на своєчасну виплату заробітної плати аж до притягнення в установленому порядку винних у порушенні зазначених гарантій і положень до відповідальності;

- формування і проведення ефективної цінової політики в галузі сільського господарства;

погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам сільськогосподарських підприємств усіх організаційно-правових форм;

- поступового зменшення виплати заробітної плати та плати за оренду земельних і майнових паїв працівникам сільськогосподарських підприємств у натуральній формі;

- підвищення рівня забезпечення найманих сільськогосподарських працівників страховими виплатами та соціальними послугами за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.

4. Поліпшення умов соціально-культурного обслуговування сільського населення

 Найгострішими проблемами соціально-культурного обслуговування сільського населення області є:

- нерозвинутість мережі відповідних закладів, що не дає можливості частині населення задовольняти найнеобхідніші потреби в навчанні та вихованні дітей, догляді за людьми похилого віку та інвалідами, отриманні послуг у сфері охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту;

- неспроможність місцевих бюджетів фінансувати діяльність закладів, що надають найнеобхідніші послуги населенню;

- низький рівень забезпечення закладів соціально-культурної сфери, особливо у невеликих селах, кваліфікованими спеціалістами.

Зараз 28 відсотків сільських населених пунктів області не мають шкіл (серед них 26 сіл, у кожному з яких проживають понад 50 дітей шкільного віку). При цьому через відсутність належного фінансування у 1996 - 2001 рр. кількість шкіл зменшилася на 14 одиниць, дошкільних навчальних закладів - на 87 одиниць, дільничних лікарень - на 6, клубів та будинків культури - на 8 одиниць. Лише близько 17 відсотків дітей дошкільного віку відвідують дитячі садки. У сільській місцевості відчувається гостра нестача стадіонів, спортивних залів та майданчиків. Значна частина спеціалістів закладів культури на селі працюють на умовах неповного робочого часу.

Складні умови проживання, несвоєчасна виплата заробітної плати, професійна та культурна ізольованість зумовлюють плинність кадрів і неукомплектованість багатьох закладів соціально-культурної сфери спеціалістами необхідних професій.

У зв'язку з цим у 2003 - 2005 роках зусилля спрямовуються на вирішення таких завдань:

У сфері освіти:

- відновлення, добудова і спорудження шкіл та дошкільних навчальних закладів у селах, де налічується понад 50 дітей відповідного віку, насамперед, у тих, які розташовані на відстані більш як 3 кілометри від населених пунктів, де є такі заклади;

- створення комплексів "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - соціально-культурний центр села";

- організація навчання учнів у початковій школі за місцем їх проживання (за наявності не менш як 5 учнів у населеному пункті);

- забезпечення виконання Програми інформатизації та комп'ютеризації сільських шкіл;

- забезпечення регулярного підвезення до місця навчання і додому дітей дошкільного віку, учнів і педагогічних працівників у сільській місцевості;

- застосування нових форм навчання і виховання дітей з урахуванням специфіки розселення та змін вікової структури жителів села.

У 2003 - 2005 роках необхідно відкрити 23 школи, у тому числі 14 - новозбудованих.

Слід відновити роботу 120 дошкільних навчальних закладів, у тому числі 20 - у реконструйованих приміщеннях.

На розвиток матеріальної бази шкіл та дошкільних навчальних закладів має бути спрямовано 18,9 млн. гривень, у тому числі з Державного бюджету України - 11,9 млн. гривень.

У сфері охорони здоров'я:

- відкриття закладів охорони здоров'я з надання первинної медико-санітарної допомоги в селах із чисельністю жителів понад 500 чоловік;

- створення у сільських населених пунктах із чисельністю жителів понад 1000 чоловік амбулаторій загальної практики - сімейної медицини та реорганізація сільських лікарських амбулаторій, фельдшерсько-акушерських пунктів в амбулаторії загальної практики - сімейної медицини;

- розширення мережі аптек та аптечних кіосків;

- створення на базі сільських закладів охорони здоров'я денних стаціонарів, а також стаціонарів удома;

- оснащення сільських закладів охорони здоров'я сучасною ультразвуковою, ендоскопічною, рентгенологічною, наркозною апаратурою, пересувними стоматологічними кабінетами, іншим сучасним обладнанням, а також спеціальними автомобілями;

- надання лікувально-консультаційної та організаційно-методичної допомоги і здійснення санітарно-протиепідемічних заходів силами спеціальних бригад обласних та районних закладів охорони здоров'я;

- зміцнення лікувально-профілактичних установ, призначених для лікування та оздоровлення працівників агропромислового комплексу та їх дітей.

На зміцнення матеріальної бази закладів охорони здоров'я у 2003 - 2005 роках необхідно спрямувати 4,0 млн. гривень, у тому числі 2,7 млн. гривень - з Державного бюджету України.

У сфері культури:

- збереження та забезпечення повноцінного функціонування існуючої мережі закладів культури (клубів, бібліотек, музеїв, шкіл естетичного виховання);

- переобладнання під заклади культури приміщень, які не використовуються, створення закладів культури малих форм (віталень, світлиць, читалень тощо) у придатних для цього приміщеннях, насамперед, у селах, де немає стаціонарних закладів культури;

- організація охорони музеїв і заповідників шляхом оснащення їх засобами охоронно-пожежної сигналізації або введення посад сторожів;

- розвиток мобільних форм культурного обслуговування сільського населення;

- комп'ютеризація сільських публічних бібліотек згідно з Національною програмою інформатизації.

На зміцнення матеріальної бази сільських клубів та будинків культури буде передбачено 1,7 млн. гривень, у тому числі 0,6 млн. - з Державного бюджету України.

У сфері фізичної культури і спорту:

- реконструкція існуючих та будівництво нових сільських фізкультурно-оздоровчих закладів, споруд, дитячих оздоровчих таборів, баз відпочинку, пансіонатів для оздоровлення дітей і підлітків;

- реформування організаційних основ фізкультурно-спортивного руху на селі, створення територіальних (при органах місцевого самоврядування) фізкультурно-спортивних клубів та відділень дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

- впровадження ефективних форм, методів і засобів фізкультурно-оздоровчої діяльності та видів спорту з урахуванням місцевих особливостей, традицій, умов праці та відпочинку жителів села;

- спорудження та обладнання ігрових майданчиків, спортивних залів, плавальних басейнів при школах, дошкільних навчальних, культурно-освітніх закладах.

У 2003 - 2005 роках на зміцнення матеріально-технічної бази існуючих та будівництво нових спортивних споруд необхідно спрямувати 1,6 млн. гривень, у тому числі 0,6 млн. гривень - з Державного бюджету України.

У сфері соціального обслуговування населення:

- збереження мережі інтернатних установ для людей похилого віку та інвалідів, зміцнення їх матеріально-технічної бази, виділення земельних ділянок та надання допомоги для ведення підсобного господарства;

- перепрофілювання у разі потреби ліжкового фонду сільських закладів охорони здоров'я в ліжковий фонд медико-соціального призначення з передачею його органам соціального захисту населення;

- поширення практики організації сезонних (на зимовий період) інтернатних установ для людей похилого віку, які мають можливість проживати влітку у власних житлових будинках;

- підвищення якості обслуговування сільського населення соціальними службами, забезпечення їх приміщеннями, транспортними засобами тощо.

5. Розвиток житлово-комунального і дорожнього господарства

Сільський житловий фонд налічує 158,6 тис. квартир. Основними його недоліками є застарілість і низький рівень інженерного оснащення. Майже 85 відсотків будинків споруджено до 1980 року. Тільки 32,2 відсотка житлового фонду забезпечено централізованим водопостачанням, 24 - каналізацією, 10,5 - центральним опаленням, 39,6 відсотка - природним газом. Повільно скорочується обсяг збудованих газопроводів, не підключених до діючих мереж, що призводить до їх псування. Більшість сільських доріг перебуває у занедбаному стані, потребує ремонту і облаштування. У більшості сіл практично відсутні спеціалізовані підприємства з ремонту, технічного обслуговування та експлуатації житлового фонду, об'єктів соціально-культурного обслуговування, інженерних мереж та споруд.

Житлове будівництво на селі у 2003 - 2005 роках має розвиватися, насамперед, шляхом спорудження індивідуальних жилих будинків за рахунок власних коштів забудовників. Необхідно впроваджувати новітні способи опалення житла і об'єктів соціально-культурного призначення, модернізувати котельні та теплові мережі, встановлювати прилади обліку споживання енергоносіїв і води. Обсяги введення в експлуатацію житла мають становити у 2003 році 52 тис. кв. метрів, у 2004 - 67,7 тис., у 2005 році - 90 тис. кв. метрів (загальна площа).

Підтримка житлового будівництва буде здійснюватись у формі надання забудовникам пільгових кредитів згідно з програмою "Власний дім", розширення у сільській місцевості практики молодіжного житлового будівництва, спорудження житла для працівників бюджетних установ і соціально незахищених громадян.

У період до 2005 року потребують розв'язання завдання щодо:

- будівництва систем водопостачання в сільських населених пунктах, у яких склалася незадовільна ситуація з постачанням питної води загальною вартістю 5,1 млн. гривень, у тому числі 2,6 млн. - за рахунок коштів Державного бюджету України;

- реконструкції, капітального ремонту та приведення в робочий стан існуючих водопровідних мереж у регіонах;

- проведення моніторингу якості питної води, що забирається з централізованих та нецентралізованих джерел водопостачання, відповідно до Закону України "Про питну воду та питне водопостачання".

Буде продовжена робота з розвитку мереж газопостачання сільських населених пунктів, газифікації будинків і квартир. За рахунок будівництва розвідних мереж та збільшення кількості підключених до них житлових будинків і закладів соціально-культурного призначення буде досягнуто проектного завантаження газопроводів. У 2003 - 2005 роках мають бути збудовані газопровідні мережі довжиною 720 кілометрів. Для введення їх в експлуатацію потрібні додаткові державні капітальні вкладення в обсязі 5,3 млн. гривень, будівництво буде вестись також за рахунок коштів місцевих бюджетів і населення.

Потребують удосконалення та впорядкування дорожньо-транспортна та вулична мережі. Необхідно спорудити 15 під'їздів з твердим покриттям до сільських населених пунктів довжиною 22,2 кілометра та прокласти 18,9 кілометра вуличної мережі. Для цього має бути використано 2 млн. гривень із централізованих дорожніх фондів та 11,6 млн. - з місцевих бюджетів. У 2003 - 2005 роках потрібно збудувати 26 кілометрів сільських доріг загального користування, для чого необхідні додаткові капітальні вкладення в обсязі 8,6 млн. гривень.

Для поліпшення обслуговування діючих та новозбудованих інженерних мереж і споруд необхідно створити 35 спеціалізованих підприємств комунального господарства. Органи місцевого самоврядування мають здійснювати заходи щодо забезпечення безпеки населення у місцях масового перебування (заклади культури, фізичної культури та спорту, навчальні заклади, об'єкти торгівлі, побутового обслуговування, місця відпочинку). Потребують визначення і облаштування місця для накопичення та утилізації побутових відходів.

6. Розвиток сфери платних послуг

Унаслідок економічної кризи, низької платоспроможності населення сфера платних послуг на селі занепала, значно зменшилась кількість підприємств роздрібної торгівлі та об'єктів служби побуту, більшість сільських поселень не мають об'єктів служби побуту. Різко погіршилося транспортне обслуговування населення. Більшість сіл не мають автобусного сполучення з обласним і районними центрами, у багатьох селах не оснащені зупинки автотранспорту.

З метою поліпшення торговельного обслуговування сільського населення, наближення підприємств торгівлі до місць проживання передбачається:

- відновити роботу і розширити мережу стаціонарних об'єктів торгівлі та громадського харчування в системі споживчої кооперації, розвивати пересувні форми обслуговування для постачання населенню необхідних продовольчих і промислових товарів, надання інших послуг;

- відновити роботу заготівельних пунктів-магазинів і розширити їх мережу, збільшити кількість заготівельних організацій, залучати до заготівлі сільськогосподарської продукції сільські споживчі товариства, підприємства торгівлі, громадського харчування та переробної промисловості;

- активізувати роботу щодо створення підприємствами споживчої кооперації та сільськогосподарськими товаровиробниками інтеграційних господарських систем із заготівлі, переробки та реалізації продукції, започаткувати діяльність агропромислових торговельних комбінатів, об'єднань та інших формувань на кооперативних засадах;

- залучати як асоційованих членів споживчі товариства та їх спілки до створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Для розширення ринку побутових послуг необхідно забезпечити:

- відновлення і дальший розвиток мережі підприємств, збільшення чисельності суб'єктів господарювання (юридичних і фізичних осіб), що надають сільському населенню побутові послуги;

- збереження існуючих і створення нових робочих місць у сфері побутового обслуговування, залучення до роботи в ній соціально незахищених сільських жителів;

- здійснення заходів щодо добровільної легалізації діяльності осіб, які надають побутові послуги сільському населенню;

- підготовку, перепідготовку та стажування кадрів для закладів побутового обслуговування сільського населення;

- реконструкцію і технічне переоснащення підприємств побутового обслуговування населення за рахунок їх власних коштів;

- надання суб'єктам господарювання сфери побутового обслуговування всіх форм власності постійної інформаційної, юридичної та методичної допомоги з метою підвищення ефективності їх діяльності.

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування мають підтримувати розвиток сфери торгівлі, побутового та комунального обслуговування, включаючи й ритуальні послуги, шляхом:

- надання суб'єктам господарювання в межах компетенції пільг щодо плати за землю, передачі їм в оренду на пільгових умовах приміщень та іншого майна комунальної власності;

- часткового відшкодування за рахунок місцевих бюджетів витрат на утримання об'єктів торгівлі, побутового обслуговування та доставку до них товарів і сировини в малонаселених, віддалених та інших місцевостях з особливо несприятливими умовами обслуговування населення за визначеними цими органами переліками.

7. Управління виконанням Програми

Виконання передбачених Програмою заходів щодо підвищення рівня зайнятості сільського населення, організації та розширення мережі закладів соціально-культурного обслуговування, розвитку житлово-комунального, дорожнього господарства та сфери платних послуг мають організувати відповідні управління обласної держадміністрації, районні держадміністрації та органи місцевого самоврядування. Зазначені заходи необхідно включати до щорічних програм економічного та соціального розвитку відповідних галузей і територій.

Районні держадміністрації та органи місцевого самоврядування повинні забезпечити розроблення місцевих програм розвитку соціальної сфери села, у яких можуть також визначатися переліки населених пунктів, що потребують державної підтримки, першочергового коригування генеральних планів тощо.

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації організує виконання цієї Програми та щороку інформує облдержадміністрацію.

 

Додаток 1
до розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
від 27 грудня 2002 р. N 834 


Орієнтовні обсяги
введення до експлуатації загальноосвітніх навчальних закладів у 2003 - 2005 роках

Райони 

Введення до експлуатації загальноосвітніх закладів у 2003 році 

Обсяг фінансування, млн. грн. 

Введення до експлуатації загальноосвітніх закладів у 2004 році 

Обсяг фінансування, млн. грн. 

Введення до експлуатації загальноосвітніх закладів у 2005 році 

Обсяг фінансування, млн. грн. 

усього 

в існу-
ючих при-
міщен-
нях 

у ново-
збудо-
ваних 

усього 

за рахунок 

усього 

в існу-
ючих при-
міщен-
нях 

у ново-
збудо-
ваних 

усього 

за рахунок 

усього 

в існую-
чих при-
міщен-
нях 

у ново-
збудо-
ваних 

усього 

за рахунок 

місце-
вих бюд-
жетів та інших джерел 

Держав-
ного бюд-
жету України 

місце-
вих бюд-
жетів та інших джерел 

Держав-
ного бюд-
жету України 

місце-
вих бюд-
жетів та інших джерел 

Держав-
ного бюд-
жету України 

Антрацитівський 

  

0,2 

  

0,2 

  

1,2 

0,2 

1,0 

  

  

  

  

  

  

Біловодський 

  

1,5 

1,0 

0,5 

  

0,8 

  

0,8 

  

  

  

  

  

  

Білокуракинський 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Краснодонський 

  

1,0 

  

1,0 

  

1,1 

0,6 

0,5 

  

0,8 

0,2 

0,6 

Кремінський 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Лутугинський 

  

  

  

  

  

  

  

0,7 

0,4 

0,3 

  

  

  

  

  

  

Марківський 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Міловський 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2,0 

0,6 

1,4 

Новоайдарський 

  

  

  

  

  

  

  

0,9 

0,8 

0,1 

  

0,7 

0,7 

  

Новопсковський 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Перевальський 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,1 

0,1 

  

Попаснянський 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,3 

0,1 

0,2 

Сватівський 

  

  

  

  

  

  

  

0,9 

0,3 

0,6 

  

1,0 

0,3 

0,7 

Свердловський 

  

0,1 

  

0,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Слов'яносербський 

  

0,2 

  

0,2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ст. Луганський 

  

  

  

  

  

  

  

0,9 

  

0,9 

  

0,8 

  

0,8 

Старобільський  

  

  

  

  

  

  

  

0,3 

  

0,3 

  

0,3 

  

0,3 

Троїцький 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього по області: 

6,8 

2,3 

4,5 

10 


 

Заступник голови - керівник апарату
облдержадміністрації 

 
М. В. Запорожцев 


 

Додаток 2
до розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
від 27 грудня 2002 р. N 834 


Орієнтовні обсяги
введення до експлуатації дошкільних навчальних закладів у 2003 - 2005 роках

Райони 

Введення до експлуатації дошкільних навчальних закладів у 2003 році 

Обсяг фінансування, млн. грн. 

Введення до експлуатації дошкільних навчальних закладів у 2004 році 

Обсяг фінансування, млн. грн. 

Введення до експлуатації дошкільних навчальних закладів у 2005 році 

Обсяг фінансування, млн. грн. 

усього 

в існу-
ючих примі-
щеннях 

у ново-
збудо-
ваних 

усього 

за рахунок 

усього 

в існу-
ючих примі-
щеннях 

у ново-
збудо-
ваних 

усього 

за рахунок 

усього 

в існу-
ючих примі-
щеннях 

у ново-
збудо-
ваних 

усього 

за рахунок 

місце-
вих бюд-
жетів та інших джерел 

Держав-
ного бюд-
жету України 

місце-
вих бюд-
жетів та інших джерел 

Держав-
ного бюд-
жету України 

місце-
вих бюд-
жетів та інших джерел 

Держав-
ного бюд-
жету України 

Антрацитівський 

  

  

  

  

  

  

  

0,2 

0,1 

0,1 

  

  

  

  

  

  

Біловодський 

  

0,1 

  

0,1 

  

0,2 

0,2 

  

  

  

  

  

  

  

Білокуракинський 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Краснодонський 

  

  

  

  

  

  

  

0,1 

0,1 

  

  

  

  

  

  

  

Кремінський 

  

  

  

  

  

  

  

0,2 

0,1 

0,1 

  

  

  

  

  

  

Лутугинський 

  

0,2 

0,1 

0,1 

  

  

  

  

  

  

  

0,2 

0,1 

0,1 

Марківський 

  

0,1 

  

0,1 

  

  

  

  

  

  

  

0,1 

  

0,1 

Міловський 

  

0,2 

0,1 

0,1 

  

0,1 

0,1 

  

  

  

  

  

  

  

Новоайдарський 

  

  

  

  

  

  

  

0,1 

  

0,1 

  

0,1 

0,1 

  

Новопсковський 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,1 

  

0,1 

Перевальський 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,2 

0,1 

0,1 

Попаснянський 

  

  

  

  

  

  

  

0,2 

  

0,2 

  

  

  

  

  

  

Сватівський 

  

0,1 

0,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Свердловський 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,1 

0,1 

  

Слов'яносербський 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ст. Луганський 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,1 

0,1 

  

Старобільський  

  

  

  

  

  

 &n