Розпорядження голови обласної держадміністрації

 

Положення про відділ роботи із зверненнями громадян
апарату облдержадміністрації
 

  

1. Відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом облдержадміністрації, який утворюється головою облдержадміністрації.
2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної держадміністрації та цим Положенням.
          3. Відділ підпорядкований голові облдержадміністрації, підзвітний і підконтрольний заступнику голови – керівнику апарату облдержадміністрації.
         4. Основним завданням відділу є забезпечення розгляду  пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг громадян, які надійшли до облдержадміністрації, та організація особистого прийому громадян головою облдержадміністрації і його заступниками у встановленому чинним законодавством порядку.
5. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
 здійснює організацію своєчасного розгляду пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг громадян у встановленому чинним законодавством порядку;
 готує графіки проведення особистих (у тому числі виїзних) прийомів громадян головою, першим заступником та заступниками голови облдержадміністрації, заступником голови - керівником апарату облдержадміністрації;
 забезпечує належну організацію особистих (у тому числі виїзних) прийомів громадян головою, першим заступником та заступниками голови облдержадміністрації, заступником голови - керівником апарату облдержадміністрації;
 забезпечує функціонування прямої телефонної лінії «телефон довіри» населення з головою облдержадміністрації та його заступниками;
 здійснює оперативне реагування на звернення громадян, що надходять до облдержадміністрації від державної установи «Урядовий контактний центр»;
 контролює своєчасний розгляд звернень громадян структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями, виконкомами міських рад міст обласного значення, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності;
 надає методичну допомогу структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, виконкомам міських рад міст обласного значення, підприємствам, установам, організаціям в організації і проведенні роботи з розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян;
 аналізує письмові та усні звернення громадян, готує матеріали для своєчасного їх розгляду та інформування голови облдержадміністрації, заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації про стан виконання цієї роботи;
 реєструє звернення та веде діловодство за зверненнями громадян;
 формує справи звернень громадян;
 надає роз'яснення громадянам щодо порядку звернення до облдержадміністрації і вирішення питань, порушених у зверненнях;
 направляє за дорученням голови, першого заступника та заступників голови облдержадміністрації, заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення, підприємствам, установам, організаціям заяви, пропозиції і скарги громадян для розгляду;
 інформує голову, першого заступника та заступників голови облдержадміністрації, заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації про факти порушення виконавської дисципліни та формального ставлення до розгляду звернень громадян у структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях;
 аналізує звернення та причини, що їх породжують, інформує голову, першого заступника та заступників голови облдержадміністрації, заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації про результати цього аналізу;
 інформує голову, першого заступника та заступників голови облдержадміністрації, заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації про стан роботи із зверненнями громадян та організацію особистого прийому громадян у структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях, виконавчих комітетах міських рад міст обласного значення, підприємствах, установах, організаціях, надає пропозиції щодо вдосконалення цієї роботи;
 забезпечує оприлюднення у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті облдержадміністрації узагальнених відомостей про організацію роботи із зверненнями громадян та вирішення порушених у них питань;
 здійснює виїзні перевірки стану виконання доручень, наданих головою облдержадміністрації та його заступниками, з питань, що містяться у зверненнях громадян;
 організовує та забезпечує роботу комісії з питань розгляду звернень громадян при облдержадміністрації;
 вивчає, узагальнює та поширює позитивний досвід роботи; розробляє методичні матеріали щодо вдосконалення організації розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян, їх особистого прийому;
 виконує інші функції, що випливають з покладених на відділ завдань.
6. Відділ має право:
 
 проводити перевірки дотримання чинного законодавства про звернення громадян у структурних підрозділах обласної держадміністрації, райдержадміністраціях, виконавчих органах місцевого самоврядування, територіальних органах міністерств, інших центральних органах виконавчої влади, організаціях та установах тощо;
 брати участь у нарадах, засіданнях дорадчих і колегіальних органів та інших заходах, що проводяться в облдержадміністрації, райдержадміністраціях, скликати наради з питань, що належать до компетенції відділу;
 вносити на розгляд голови та заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації проекти розпоряджень голови облдержадміністрації та наказів заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації з питань, що належать до завдань та основних функцій відділу;
 вносити на розгляд голови облдержадміністрації та його заступників доповідні записки, пропозиції з питань, що віднесені до компетенції відділу;
 залучати працівників структурних підрозділів облдержадміністрації (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції відділу.
 
7. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань і функцій взаємодіє із структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та об’єднаннями громадян.
8. Відділ очолює начальник, який призначається та звільняється з посади головою облдержадміністрації.
9. Начальник відділу:
 здійснює керівництво діяльністю відділу й несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;
 розподіляє роботу серед працівників відділу, визначає їх завдання;
 виконує інші обов'язки, покладені на нього головою обласної держадміністрації.
10. Структура відділу, його штатна чисельність, Положення про відділ, посадові інструкції його працівників затверджуються, а посадові оклади та надбавки встановлюються головою облдержадміністрації.
Працівники відділу призначаються на посади та звільняються з посад головою облдержадміністрації в установленому чинним законодавством порядку.
 
 
Заступник голови – керівник
апарату облдержадміністрації                                                О.С.ОСТАПЕНКО